logo Chuyên đề Công tác Tổ chức

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn năm học 2015 - 2016
(14:40, 18/07/2016)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
 
 
 
 
Số: 154/QĐ-CĐN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
 
     Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động
Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở
năm học 2015 - 2016
 
BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

          - Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-TLĐ ngày 16/7/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn;

          - Căn cứ Hướng dẫn số số 07/HD-CĐN, ngày 19/5/2015 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong ngành giáo dục và Hướng dẫn số 09/HD-CĐN, ngày 18/8/2015 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong ngành giáo dục;

          - Căn cứ kết quả họp xét đánh giá chấm điểm, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở năm học 2015 - 2016 của Hội đồng thi đua Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

          - Xét đề nghị của Ban Tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở năm học 2015 - 2016 (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Ban Tổ chức, các ban của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các đơn vị có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, BTC.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)
 
 
Vũ Minh Đức

 

 
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
NĂM HỌC 2015 - 2016
 
(Kèm theo Quyết định số 154/QĐ-CĐN ngày 15 /7/2016 của Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam)

 

TT

Tên đơn vị

Xếp loại

I. CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ

1

CĐ Đại học Đà Nẵng

Tốt

2

CĐ Đại học Thái Nguyên

Tốt

3

CĐ Đại học Huế

Tốt

4

CĐ ĐH Quốc gia HN

Tốt

II. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

1

CĐ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Vững mạnh

2

CĐ Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Vững mạnh

3

CĐ Trường Đại học Lạc Hồng

Vững mạnh

4

CĐ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Vững mạnh

5

CĐ Trường Hữu nghị 80

Vững mạnh

6

CĐ Trường Đại học Vinh

Vững mạnh

7

CĐ Trường Đại học Cần Thơ

Vững mạnh

8

CĐ Trường Đại học Giao thông Vận tải

Vững mạnh

9

CĐ Trường ĐH Hà Nội

Vững mạnh

10

CĐ Trường ĐH Tây Nguyên

Vững mạnh

11

CĐ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vững mạnh

12

CĐ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Vững mạnh

13

CĐ Trường ĐH Ngoại Thương

Vững mạnh

14

CĐ Trường Đại học Quy Nhơn

Vững mạnh

15

CĐ Trường ĐH SPTDTT Hà Nội

Vững mạnh

16

CĐ Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

Vững mạnh

17

CĐ Trường ĐH Kinh tế quốc dân

Vững mạnh

18

CĐ Trường Đại học Thương mại

Vững mạnh

19

CĐ Trường Đại học Đồng Tháp

Vững mạnh

20

CĐ Trường DBĐH Dân tộc TW Nha Trang

Vững mạnh

21

CĐ Viện ĐH Mở Hà Nội

Vững mạnh

22

CĐ Trường Hữu nghị T78

Vững mạnh

23

CĐ Trường Dự bị Đại học Dân tộc TW

Vững mạnh

24

CĐ Trường Đại học Xây dựng

Vững mạnh

25

CĐ Trường Đại học Tây Bắc

Vững mạnh

26

CĐ Trường CĐSP Trung ương Nha Trang

Vững mạnh

27

CĐ Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc

Vững mạnh

28

CĐ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Vững mạnh

29

CĐ Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

Vững mạnh

30

CĐ Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà

Vững mạnh

31

CĐ Trường ĐH Đà Lạt

Vững mạnh

32

CĐ Trường CĐSP Trung ương

Vững mạnh

33

CĐ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Vững mạnh

34

CĐ Tạp chí giáo dục

Vững mạnh

35

CĐ Trường ĐH Nha Trang

Vững mạnh

36

CĐ Trường ĐHDL Phương Đông

Vững mạnh

37

CĐ Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN

Vững mạnh

38

CĐ Trường Đại học Phan Thiết

Khá

39

CĐ Trường ĐHDL Đông Đô

Khá

40

CĐ Trường Đại học Phú Xuân

Khá

41

CĐ Trường Đại học CN Đông Á

Khá

42

CĐ Viện NC thiết kế trường học

Khá

43

CĐ Trường ĐHDL Lương Thế Vinh

Khá

44

CĐ Trường ĐH Thành Tây

Trung bình

45

CĐ Báo Giáo dục và Thời đại

Không xếp loại

46

CĐ Học viện Quản lý Giáo dục

Không xếp loại

47

CĐ TT Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực

Không xếp loại

48

CĐ Trường ĐH Kiên Giang

Không xếp loại

49

CĐ Trường ĐH Đại Nam

Không xếp loại

50

CĐ Trường ĐH Thăng Long

Không xếp loại

51

CĐ Trường Đại học Bà Rịa - VT

Không xếp loại

52

CĐ Trường ĐHTT CN và Quản lý HN

Không xếp loại

Danh sách có 56 đơn vị.

  


Các tin khác
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở năm học 2015 - 2016 (07/07/2016)
Quyết định về việc công nhận bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 (04/06/2015)
Hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội CĐCS (18/06/2014)
Hướng dẫn Công tác xây dựng quy hoạch, rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn ngành Giáo dục (11/04/2014)
Quyết định Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 (24/10/2013)
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam (10/09/2013)
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khoá XIV, nhiệm kỳ 2013-2018 (30/08/2013)
THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM KHOÁ XIV, NHIỆM KỲ 2013-2018 (30/08/2013)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỚI BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM (25/07/2013)
Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (02/05/2013)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18140116
Online: 1821
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn