logo Chuyên đề Công tác Tổ chức

Quyết định Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018
(20:18, 24/10/2013)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
Số: 170/QĐ-CĐN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
        Hà Nội, ngày  15 tháng  10 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành
Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018
_____________________

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XI của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018;;

- Xét đề nghị của Văn phòng Công đoàn Giáo dục Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, Cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các cấp công đoàn trong ngành Giáo dục chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Đoàn Chủ tịch TLĐ (để báo cáo);
- BCS Đảng Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Các UV BCH, UBKT CĐGDVN;
- Công đoàn ĐHQG, ĐHV, CĐCQ Bộ GD&ĐT;
- CĐ các trường ĐH, CĐ và đơn vị trực thuộc;
- CĐGD các tỉnh/TP;
- Lưu: VT, VP.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Trần Công Phong

Chi tiết Tải flie về: 6 chương chình hoạt động của Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam

  


Các tin khác
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam (10/09/2013)
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khoá XIV, nhiệm kỳ 2013-2018 (30/08/2013)
THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM KHOÁ XIV, NHIỆM KỲ 2013-2018 (30/08/2013)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỚI BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM (25/07/2013)
Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (02/05/2013)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18127696
Online: 108
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn