logo Tin hoạt động Tin nổi bật

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 68 NĂM CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG, ĐÁP ỨNG TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ MỚI
(01:00, 20/07/2019)

Cách đây vừa tròn 68 năm, ngày 22 tháng 7 năm 1951, tại chiến khu Việt Bắc Công đoàn Giáo dục Việt Nam chính thức được thành lập theo chủ trương của Tổng Liên đoàn và Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục. Ra đời trong điều kiện vô cùng khó khăn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã cùng với lãnh đạo Ngành Giáo dục chú trọng nâng cao tinh thần yêu nước, động viên cán bộ, giáo viên vượt qua khó khăn, thực hiện việc chuyển hướng giao dục từ một nền giáo dục thuộc địa sang một nền giáo dục mới: “Dân tộc- Khoa học- Đại chúng” theo chủ trương của Đảng và Chính phủ.  

Giai đoạn xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà, Công đoàn Giáo dục Việt Nam có bước phát triển rộng khắp, thành lập tổ chức công đoàn cơ sở theo đơn vị huyện (CĐGD cấp huyện). Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này là giáo dục chính trị tư tưởng, vận động quần chúng tham gia xây dựng và thi đua thực hiện kế hoạch của Ngành; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và củng cố tổ chức công đoàn, lấy xây dựng tổ công đoàn là then chốt.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam xác định nhiệm vụ: “Đoàn kết lao động trong toàn Ngành, bồi dưỡng quan điểm tư tưởng mới, bồi dưỡng nghiệp vụ, văn hóa, kỹ thuật, cải thiện đời sống vật chất cho đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh nhằm phát triển phong trào thi đua giảng dạy tốt, công tác tốt, thực hiện giáo dục phục vụ công- nông, giáo dục phục vụ sản xuất, xây dựng một nền giáo dục XHCN”. Công đoàn Ngành đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp với nội dung: “Tất cả vì học sinh thân yêu”, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Hai tốt” của Trường Bắc Lý, Cẩm Bình, trường Thanh niên XHCN Hòa Bình, đồng thời phối hợp với Bộ quy định về việc mở hội nghị cán bộ viên chức ở cơ quan, trường học; kiến nghị với Nhà nước  bổ sung chính sách cho giáo viên, thực hiện chế độ bảo hiểm đối với giáo viên dân lập và từng bước chuyển họ vào biên chế.

Chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975 đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Cả nước ta bước sang một giai đoạn cách mạng mới, giai đoạn cả nước tiến lên CNXH. Việc xây dựng một nền giáo dục thống nhất trong cả nước là một nhiệm vụ rất nặng nề và khó khăn. Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã cùng với Bộ huy động sức mạnh của toàn Ngành, ổn định tư tưởng đội ngũ giáo viên, củng cố bộ máy quản lý giáo dục các cấp, xây dựng và bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ cho giáo viên, động viên giáo viên từ miền Bắc vào chi viện cho giáo dục các tỉnh phía Nam.

Trong những năm trước đổi mới, trong điều kiện kinh tế- xã hội có nhiều khó khăn, Công đoàn giáo dục Việt Nam đã cùng với Bộ thực hiện cuộc vận động “xã hội hóa giáo dục”, thành lập Hội đồng giáo dục và tổ chức Đại hội giáo dục các cấp, động viên, tổ chức, phối hợp, sử dụng hợp lý các lực lượng xã hội tại địa phương để phát triển giáo dục theo chủ trương cải cách của Đảng và Chính phủ. Cuộc vận động đã góp phần khắc phục tình trạng giảm sút về quy mô và chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, Công đoàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, xây dựng “Trường ra trường, thầy ra thầy, trò ra trò”.

Song song với cuộc vận động “dân chủ hóa trường học”, Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai cuộc vận động “Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm”, với 3 nội dung lớn: Thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương trong các hoạt động giáo dục; Nêu cao lòng nhân ái trong nhà trường; Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu đạt kết quả ngày càng cao trong các hoạt động giáo dục.  Cuộc vận động này mang tính ngành nghề sâu sắc, phù hợp với tâm tư, tình cảm của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nên đã nhanh chóng lan tỏa rộng khắp và có sức sống đến ngày hôm nay. Bên cạnh đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức khảo sát, xây dựng luận cứ khoa học để đề xuất với Bộ, các cơ quan hữu quan về chế độ lương mới đối với công chức, viên chức ngành giáo dục, chính sách cho nhà giáo ở các trường chuyên biệt, chính sách thâm niên cho ngành giáo dục, phụ cấp đứng lớp cho giáo viên…; vận động các địa phương hỗ trợ thêm cho nhà giáo, người lao động.

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế tri thức thế giới, coi “giáo dục đào tạo và khoa học- công nghệ là quốc sách hàng đầu", là động lực phát triển đất nước, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục triển khai sâu rộng trong toàn Ngành các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”và Chỉ thị 40-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục”. Công đoàn giáo dục các cấp đã có những biện pháp cụ thể, sáng tạo, thực hiện một cách có hiệu quả thực chất cuộc vận động “Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm” và các cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, … tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của đội ngũ Nhà giáo và CB quản lý giáo dục; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện tốt cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của trường học, xây dựng và hoàn thiện các quy chế nội bộ làm cơ sở để bảo vệ và thực hiện một cách công khai, dân chủ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong Ngành. Công đoàn giáo dục các cấp đã khơi dậy những phẩm chất cao quý vốn có của nhà giáo, tinh thần nhân ái trong hoạt động giáo dục thông qua việc thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa”, quỹ “Vòng tay đồng nghiệp”, tổ chức các hoạt động tôn vinh nhà giáo, nghề giáo; thực hiện bình đẳng giới, phong trào thi đua nữ nhà giáo “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”; tham gia quá trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trẻ; đặc biệt là vận động đội ngũ  nhà giáo đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm của quá trình đào tạo, tiếp cận các phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới.; mở rộng quan hệ quốc tế, tích cực và chủ động tham gia các hoạt động của Hội đồng Giáo giới ASEAN nhằm nâng cao vị thế của giáo dục Việt Nam và Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong thời gian tới, đất nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng. Hoạt động của Công đoàn Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức rất to lớn khi nước ta chính thức thực thi các Hiệp định thương mại thế hệ mới, trong đó có Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái bình dương (TPP).

Với mục tiêu “Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐGD các cấp để tập hợp đông đảo người lao động tham gia tổ chức công đoàn; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ, bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín nhà giáo, nghề giáo; tăng cường phát triển lợi ích của đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, tập trung nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ CBNGNLĐ, kỹ năng ứng xử, đạo đức, phong cách nhà giáo; xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện trong các nhà trường. Đổi mới và triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành, trong đó tập trung triển khai nội dung thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Quyên góp, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn”. Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngành Giáo dục ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”, Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo đang nỗ lực hết sức mình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Trong bối cảnh đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam với vị thế là tổ chức chính trị xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong Ngành, phát huy truyền thống 68 năm đồng hành vì sự nghiệp giáo dục, cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ; đảm bảo cho đội ngũ CBNGNLĐ yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục và đào tạo. Chăm lo thiết thực đời sống cho CBNGNLĐ với phương châm quyền lợi đảm bảo, phúc lợi cao hơn; hỗ trợ CBNGNLĐ nâng cao năng lực, nghiệp vụ để đảm bảo việc làm, có kỹ năng ứng phó với tình hình thực tiễn khi thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, thực hiện tự chủ đại học và sắp xếp lại đầu mối, tinh giản biên chế; chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, động viên, đánh giá, tôn vinh, khen thưởng kịp thời; tiếp tục vận động quyên góp, hỗ trợ xây nhà công vụ, nhà mái ấm công đoàn, thiết chế văn hóa và điều kiện làm việc cho các nhà trường; quan tâm đến CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

2. Tiếp tục đồng hành cùng chuyên môn thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; xây dựng đội ngũ CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu mới.

3. Chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện dân chủ cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Chủ động phối hợp với chuyên môn tham mưu về chế độ, chính sách đặc thù đối với CBNGNLĐ; tích cực tham gia góp ý xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia đánh giá, xếp loại; thi, xét thăng hạng giáo viên, giảng viên; phối hợp thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ; nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại tại cơ sở. Chủ động phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt vai trò của công đoàn trong cơ chế tự chủ trường học; khẳng định trách nhiệm và đóng góp thiết thực của công đoàn trong quá trình đổi mới giáo dục.

4. Tích cực tham gia xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, ứng xử văn minh, thân thiện, sáng tạo; kiến tạo môi trường sư phạm mô phạm, chuẩn mực trong các nhà trường, cơ sở giáo dục, tạo điều kiện để CBNGNLĐ phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ và nhân cách. Đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền trên website, báo giấy, báo điện tử và các trang thông tin, mạng xã hội,...; nâng cao nghiệp vụ của đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền. CĐGD Việt Nam phối hợp tổ chức các diễn đàn về nhà giáo, nghề giáo và chương trình “Thay lời tri ân” nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tổ chức hoạt động tôn vinh CBNGNLĐ tiêu biểu; tri ân đối với doanh nghiệp, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp cho ngành.

5. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Phối hợp với chuyên môn đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, phù hợp; tập trung chỉ đạo hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” với nội dung trọng tâm “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phát huy hiệu quả các nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển và khuyến khích các giải pháp đổi mới, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả trong giảng dạy và công tác. Phát động thi đua có chủ đề, chủ điểm, khuyến khích được đông đảo CBNGNLĐ tham gia; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh CBNGNLĐ tiêu biểu, tập thể có thành tích xuất sắc.

6. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trong các cấp CĐGD; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

7. Nâng cao hiệu quả công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; chăm lo, phát triển đội ngũ nữ CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu mới.

Với ý chí, quyết tâm và tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ CBNGNLĐ trong toàn ngành. Nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng đội ngũ CBNGNLĐ và tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xứng đáng nối tiếp truyền thông 68 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển vì sự nghiệp giáo dục nước nhà.

 Ban Tuyên giáo - Nữ công, CĐGD Việt Nam

  


Các tin khác
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ V và Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV (15/07/2019)
Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo (15/07/2019)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức gặp mặt thầy, cô giáo được tôn vinh trong chương trình "Vinh quang Việt Nam" (10/07/2019)
Chính thức công bố Luật Giáo dục năm 2019 (08/07/2019)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức tọa đàm “Báo chí đồng hành cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam góp phần đổi mới Giáo dục và Đào tạo” (20/06/2019)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết, trao giải và triển lãm tranh Cuộc thi “Sáng tác tranh cổ động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam” (19/06/2019)
CĐGD Việt Nam tổ chức live stream chia sẻ cùng nhà giáo trên Fanpage (31/05/2019)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” năm 2019 (26/05/2019)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng công tác cho cán bộ công đoàn (21/05/2019)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức các hoạt động tháng công nhân và chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (13/05/2019)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18015556
Online: 286
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn