logo Chuyên đề Công tác UBKT

Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động UBKT Nhiệm kỳ 2013 - 2018
(09:33, 26/03/2018)

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 35/CĐN

V/v tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động UBKT

Nhiệm kỳ 2013 - 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  27 tháng  02 năm 2018

 

        Kính gửi: 

                      - Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

                      - Công đoàn ĐH Quốc gia, ĐH Vùng, Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT;

                      - Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

                      - Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam khóa XIV.

 

          Thực hiện Chương trình công tác Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018, được sự nhất trí của Thường trực Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

1.     Thời gian: 02 ngày, từ 8h00 ngày 22 tháng 3 năm 2018

2.     Địa điểm: Khách sạn Hoa Phượng Đỏ, số 01 phố Thi Sách, TP. Vũng Tàu

3.     Thành phần:

- Các Ủy viên UBKT CĐGD Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

- Đối với CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 01 đại biểu là Chủ tịch hoặc phó chủ tịch hoặc Chủ nhiệm UBKT CĐGD tỉnh, thành phố;

- Đối với Công đoàn trực thuộc CĐGD Việt Nam: 01 đại biểu là Chủ nhiệm UBKT hoặc Phó Chủ nhiệm UBKT của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc CĐGD Việt Nam.    

4.     Nội dung:

- Ngày 22/3/2018: Tổng kết hoạt động UBKT nhiệm kỳ 2013 - 2018 và sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 194/NQ-BCH của BCH CĐGD Việt Nam.

- Ngày 23/3/2018: Tập huấn về công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn.

5. Kinh phí: Ban tổ chức chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức hội nghị, tài liệu của hội nghị. Kinh phí đi lại, ăn nghỉ và công tác phí của đại biểu do đơn vị cử đại biểu chi trả.

Nhận được công văn này đề nghị các Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ĐH Quốc gia, ĐH Vùng, Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT, Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam báo cáo lãnh đạo đơn vị, cử đại biểu tham dự Hội nghị theo đúng thành phần, lập danh sách đăng ký (Theo mẫu gửi kèm) về văn phòng Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam chậm nhất là ngày 09/3/2018 (có thể gửi trước qua thư điện tử uybankiemtra trong Trang Lãnh đạo trên Website của Công đoàn Giáo dục Việt Nam hoặc qua địa chỉ email ttyen@moet.edu.vn). Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì cần trao đổi xin liên hệ với Văn phòng Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam, điện thoại: 024 3823 7276.                              

   

Nơi nhận:                                                                                               

- Như trên;

- Lưu: VT, VP UBKT CĐGDVN.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Ân

Ghi chú: Đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam có nhu cầu dặt phòng nghỉ tại Khách sạn Hoa Phượng Đỏ liên hệ số điện thoại: Lễ tân khách sạn: 025 43859921 hoặc đ/c Lê Quốc Dũng - Phó Giám đốc khách sạn ĐT: 091 855 9455.

  


Các tin khác
DS Các đơn vị gửi báo cáo Ủy ban Kiểm tra 6 tháng cuối năm 2017 (28/11/2017)
Báo cáo hoạt động UBKT nhiệm kỳ (13/11/2017)
Danh sách các đơn vị gửi báo cáo Ủy ban Kiểm tra 6 tháng cuối năm 2016 (Tính đến hết ngày 21/11/2016) (22/11/2016)
Chương trình công tác Ủy ban Kiểm tra năm học 2016-2017 (10/10/2016)
Nghị Quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn giáo dục các cấp (27/09/2016)
Danh sách các đơn vị gửi báo cáo Ủy ban Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2016 (Tính đến hết ngày 19/5/2016 ) (23/05/2016)
Tiêu chuẩn, thang điểm phân loại hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở khối trực thuộc (16/03/2016)
Danh sách các đơn vị gửi báo cáo Ủy ban Kiểm tra 6 tháng cuối năm 2015 (16/11/2015)
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn (22/10/2015)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17989948
Online: 1142
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn