logo Chuyên đề Tuyên truyền giáo dục

(NHÂN DÂN) - Sáng mãi tên người Hồ Chí Minh
(09:36, 19/05/2016)

Với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới,... Cuộc đời và sự nghiệp của Người như bản anh hùng ca sáng ngời chủ nghĩa yêu nước, thôi thúc lớp lớp thế hệ người Việt Nam vững bước trên những chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người là nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà chiến lược tài ba, nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất, đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh - hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Hệ thống các quan điểm ấy mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho dân tộc ta đi lên chủ nghĩa xã hội.

"Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang" - Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh của Người trong không khí đất nước trải qua 30 năm đổi mới, đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, chúng ta bồi hồi xúc động, nhớ về công lao trời biển của Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Với khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do cho dân tộc; đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, khi mới 21 tuổi, Người đã ra đi khắp năm châu bốn biển, tìm con đường cứu nước, cứu dân. Người đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin như một tất yếu lịch sử và đã tìm thấy ở đó con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản và phải có một đảng cách mạng lãnh đạo. Từ đó, Người khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ khi có Đảng do Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo, dân tộc ta triệu người như một, vượt qua muôn vàn sóng gió, làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc; tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và thực hiện toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với những thắng lợi đó, Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân; đất nước ta từ nghèo nàn lạc hậu bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. 79 mùa xuân hiến dâng cho cách mạng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng mãi với non sông đất nước Việt Nam; là niềm tự hào kiêu hãnh, nguồn cổ vũ, động viên, là sức mạnh tinh thần to lớn của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Năm nay, kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thời điểm cả nước đang phấn khởi, tự hào, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; khắp mọi miền Tổ quốc đang náo nức đón ngày hội lớn của dân tộc: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đó là trách nhiệm chính trị nặng nề, nhưng cũng là quyền lợi và nghĩa vụ cao cả của mỗi công dân.

Thiết thực kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nguyện tuyệt đối trung thành với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Biến tình cảm cao quý đối với Bác Hồ kính yêu thành quyết tâm lớn, hành động sáng tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Với tình cảm và lòng biết ơn Bác Hồ sâu nặng, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, như Người hằng căn dặn. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn xã hội Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chăm lo giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng "như giữ gìn con ngươi của mắt mình"; chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy việc phục vụ nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên hãy tự giác rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm,…; nói đi đôi với làm, mỗi cán bộ, đảng viên hãy xứng đáng là công bộc của dân, là học trò của Bác Hồ.

Với tất cả niềm tin yêu và lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, đất nước của Thời đại Hồ Chí Minh, sáng mãi tên Người Hồ Chí Minh.

NHÂN DÂN

 

  


Các tin khác
(ĐCSVN) - Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (10/03/2016)
Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930-3-2-2016): Nghĩ về hai chữ Đảng ta (02/02/2016)
Nghị quyết hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam về “Nâng cao đời sống văn hóa của nhà giáo và người lao động” (27/01/2016)
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Nhà giáo Việt Nam (18/11/2015)
(GD&TĐ) - 70 năm với niềm tin đổi mới (01/10/2015)
(TG) - Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (18/08/2015)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam – Tự hào truyền thống 64 năm xây dựng và phát triển (22/07/2015)
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam khóa IV (01/7/1915 - 01/7/2015) (16/06/2015)
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng cường tuyên truyền thực thi Luật PCTH của thuốc lá (15/06/2015)
GD&TĐ - Công đoàn giáo dục phối hợp tổ chức thi THPT quốc gia (03/06/2015)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18099549
Online: 3705
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn