logo Chuyên đề Chính sách - Pháp luật

Thông báo Kết quả xét khen thưởng năm học 2014 - 2015 của Hội đồng Thi đua khen thưởng CĐGD Việt Nam
(15:56, 24/07/2015)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
 
Số:  214 /TB-CĐN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
       Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2015
 
THÔNG BÁO
Kết quả xét khen thưởng năm học 2014 - 2015
của Hội đồng Thi đua khen thưởng CĐGD Việt Nam

 

          - Căn cứ Hướng dẫn số 655/HD-CĐN ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy chế thi đua khen thưởng trong hệ thống Công đoàn giáo dục Việt Nam;                  

- Căn cứ hồ sơ của các đơn vị đề nghị khen thưởng năm học 2014 - 2015;

Ngày 21/7/2015, Hội đồng Thi đua khen thưởng Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã họp xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc năm học 2014 - 2015, kết quả cụ thể như sau:

          A. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 06 tập thể

1. Công đoàn Đại học Đà Nẵng;

2. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Thương mại;

3. Công đoàn cơ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;

4. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

5. Công đoàn cơ sở Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương;

6. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tây Bắc.

B. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 22 cá nhân

I. Tập thể:

1. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Lạc Hồng;

2. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Xây dựng;

3. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;

4. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội;

5. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế;

6. Công đoàn bộ phận Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;

7. Công đoàn bộ phận Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế;

8. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng;

9. Công đoàn bộ phận Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;

10. Công đoàn bộ phận Khoa Hóa, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;

11. Công đoàn bộ phận Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;

12. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

13. Công đoàn bộ phận Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

14. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

15. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

16. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội;

17. Công đoàn bộ phận Khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thông Vận tải;

18. Công đoàn cơ sở Trường Hữu nghị 80;

19. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Cần Thơ;

20. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

 

II. Cá nhân:

                1. Đ/c Nguyễn Thị Thảo, Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội;

2. Đ/c Trần Văn Quy, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

3. Đ/c Nguyễn Văn Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội;

4. Đ/c Phạm Đức Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên;

5. Đ/c Mai Quang Trường, Đoàn viên Công đoàn, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên;

6. Đ/c Nông Quốc Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên;

7. Đ/c Nguyễn Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Thái Nguyên;

8. Đ/c Phạm Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên;

                9. Đ/c Nguyễn Duy Chinh, Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế;

10. Đ/c Nguyễn Hữu Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm,  Đại học Huế;

11. Đ/c Cao Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

12. Đ/c Phạm Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Thương mại;

13. Đ/c Đặng Xuân Thư, Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

14. Đ/c Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

15. Đ/c Nguyễn Viết Lâm, Đoàn viên Công đoàn, Trưởng Khoa Đại học Tại chức, Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

16. Đ/c Vũ Văn Nguyên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

17. Đ/c Đỗ Hữu Tài, Đoàn viên Công đoàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng;

                18. Đ/c Hoàng Đức Lâm,  Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đà Lạt;

19. Đ/c Dương Thị Tuyền, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở Trường Đại học Cần Thơ;

20. Đ/c Lê Thị Mai Lâm, Đoàn viên Công đoàn, Phó trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, trường Đại học Vinh;

21. Đ/c Võ Xuân Hào, Chủ tịch Công đoàn Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Quy Nhơn;

22. Đ/c Phạm Thị Quy, Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Công đoàn cơ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

C. Tặng Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho 13 tập thể

1. Công đoàn Đại học Thái Nguyên;

2. Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội;

3. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;

4. Công đoàn cơ sở Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn;

5. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên;

6. Công đoàn cơ sở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Đại học Huế;

7. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

8. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Giao thông Vận tải;

9. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

10. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đà Lạt;

11. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tây Nguyên;

12. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Vinh;

13. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nha Trang.

D. Tặng Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho các tập thể và cá nhân (có file đính kèm).

Trân trọng thông báo./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ
 CHỦ TỊCH
 
 
 (Đã ký)
 
 
 Vũ Minh Đức

 

  


Các tin khác
Tổng hợp các tài liệu báo cáo tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam (01/11/2013)
Quyết định Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 (24/10/2013)
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam (10/09/2013)
Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư (Khoá XI) (17/05/2013)
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH GIÁO DỤC (Bài này đã đăng trên Tạp chí Lao động và Công đoàn số 498 - kỳ 2 tháng 4/2012) (26/04/2012)
Phát động phong trào thi đua trong ngành Giáo dục & Đào tạo, giai đoạn 2010 - 2015 (22/10/2010)
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trong ngành, động viên đội ngũ Nhà giáo phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. (PGS. TS Trần Công Phong - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam) (30/07/2010)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17857342
Online: 237
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn