logo Chuyên đề Công tác nữ công, giới

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2015
(10:22, 12/12/2014)
­­­­­­­­­­­­­TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
 
Số: 63/BC-CĐN
 
       Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014
BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2014
VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2015

Năm 2014 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, và đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các hoạt động nữ công nhằm phát huy vai trò, vị thế của nữ cán bộ, nhà giáo và lao động trong ngành, chỉ đạo công tác nữ công tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính chất đặc thù, góp phần quan trong vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014.

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2014

Để góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của nữ nhà giáo và lao động (CBNGLĐ) ngành giáo dục trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, kế hoạch bình đẳng giới và Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam trong trường học” giai đoạn 2010 - 2015, hoạt động nữ công năm 2014 tập trung vào một số hoạt động chủ yếu sau:

1. Công tác chỉ đạo

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ (VSTBPN) ngành, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đã chỉ đạo Ban nữ công công đoàn các cấp các hoạt động nữ, đồng thời nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác nữ trong ngành giáo dục, cụ thể là:

          - Hướng dẫn số 11/HD-CĐN ngày 15/01/2014 về công tác nữ công công đoàn năm 2014;

- Công văn số 74/CĐN- TGNC ngày 26/3/2014 về việc báo cáo số liệu cán bộ nữ;

- Công văn số 75/CĐN- TGNC ngày 26/3/2014 về việc biểu dương Trưởng Ban nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu;

- Hướng dẫn số 101/CĐN-TGNC ngày 8/4/2014 về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”;

- Công văn số 126/CĐN-TGNC ngày 29/ 4/2014 về việc triển khai Chương trình Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc cho lao động nữ;

- Công văn số  249/CĐN-TGNC, ngày 01 tháng 10 năm 2014 về việc đẩy mạnh các hoạt động nữ công năm học 2014 - 2015;

- Hoàn thành các bảng biểu thống kê ban nữ công, cán bộ nữ công theo công văn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và một số văn bản khác.

          2. Những kết quả đạt được

          2.1. Công tác tuyên truyền giáo dục

CĐGD Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những chính sách có liên quan đến lao động nữ và trẻ em và kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động nữ, đặc biệt tuyên truyền sâu rộng nội dung Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, “Kế hoạch Bình đẳng giới ngành Giáo dục giai đoạn 2012-2015”, tuyên truyền Tiểu đề án II về“Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH trong trường học”giai đoạn 2010-2015 .

Tổ chức tập huấn công tác tuyên giáo - nữ công cho gần 300 cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, nữ công thuộc CĐGD các tỉnh, TP và các đơn vị trực thuộc đầu năm 2014; đồng thời tham gia lớp tập huấn cán bộ nữ công do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức trong tháng 5/1014.

Đặc biệt công đoàn giáo dục các cấp đã có những hoạt động tuyên truyền tình hình biển đảo và việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam; tuyên truyền vận động nữ CBNGLĐ hưởng ứng tham gia các hoạt động chính trị, xã hội của địa phương, của ngành, như: cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình” vì Trường Sa - Hoàng Sa; vận động quyên góp 01 ngày lương ủng hộ các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo; Công tác tuyên truyền được các Ban nữ công quan tâm, xây dựng các hình thức sinh hoạt lồng ghép nội dung tuyên truyền, giới thiệu phổ biến chế độ, chính sách pháp luật mới; Tiếp tục tuyên truyền các phong trào thi đua, các cuộc vận động, như: cuộc vận động “Hai không”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Công đoàn các đơn vị cũng đã tổ chức tốt công tác truyền thông về dân số, sức khỏe sinh sản, về kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, nâng cao nhận thức về giới, về các chuẩn mực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nữ công gia chánh. Các đơn vị đã đa dạng các những hình thức tuyên truyền với các nội dung như: giới và bình đẳng giới, kỹ năng tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con, tổ chức đăng ký không sinh con thứ 3, đăng ký gia đình văn hóa, tiêu biểu như CĐGD tỉnh Bình Phước, CĐGD tỉnh Nam Định, CĐGD tỉnh Hà Nam, CĐ Đại học Thái Nguyên, CĐ trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn đã triển khai cuộc vận động “Phụ nữ nhà trường thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình”, tổ chức cho chị em ký cam kết thực hiện tốt pháp lệnh dân số kế hoạch hóa gia đình,...

2.2. Thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động

- CĐGD các cấp và các đơn vị đã triển khai và thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Hai không”, Giỏi việc trường, đảm việc nhà”“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tham gia Quỹ “Mái ấm công đoàn - Hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục”, “Tấm lưới nghĩa tình” vì Hoàng Sa- Trường Sa;

- Ban Nữ công các cấp động viên CBNGLĐ nữ tham gia tốt các phong trào thi đua của đơn vị. Phong trào thi giáo viên giỏi các cấp được duy trì, ngay từ đầu năm học các đơn vị trường học tổ chức cho giáo viên nắm vững các tiêu chuẩn thi đua và đăng ký thi đua, theo dõi giúp đỡ chị em phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua; phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu làm đồ dùng dạy học nhằm phát hiện ra những ý tưởng, sáng kiến hay để phục vụ cho việc giảng dạy.

- Tổ chức đăng ký thi đua và xét khen th­ưởng chuyên đề “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” hàng năm. Chủ động phát hiện các tập thể và cá nhân nữ điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động, công tác để tổ chức biểu d­ương kịp thời trong đơn vị

- Tăng cường phối hợp với Ban VSTBPN và Hội phụ nữ cùng cấp trong việc tổ chức các hoạt động trong CBNGLĐ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác nữ công và thực hiện tốt các quy định của Đảng về công tác phụ nữ theo tinh thần Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”; “Kết luận 80 KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng”; hưởng ứng “Ngày Hội nữ giáo viên sáng tạo ngành giáo dục” do Ban VSTBPN ngành tổ chức.

2.3. Công tác chăm lo đời sống cho nữ CBNGLĐ

CĐGD Việt Nam thường xuyên theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách cho nữ CBNGLĐ; đồng thời giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến nữ CBNGLĐ trong ngành.

Ban Nữ công công đoàn các cấp phối hợp với công đoàn, chính quyền đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách cho nữ  CBNGLĐ, như: tiền lương, tiền thưởng, chế độ nghỉ thai sản, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ khác. Một số đơn vị, Ban nữ công tổ chức phong trào góp vốn xoay vòng không tính lãi giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.

 - Vào các ngày lễ, các ngày kỷ niệm như: ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Tết thiếu nhi (1/6), Tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban nữ công CĐGD các cấp đã phối hợp và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, giao lưu bóng chuyền, cầu lông, hội thi nấu ăn, cắm hoa với các chủ đề phong phú “Cùng nhau vào bếp”, “Ngày hội nữ công gia chánh”, “Ngày hội thi nấu ăn”, “Hội thi ẩm thực”, “Hội thi vào bếp”, “Đỗ bánh xèo”, “Hái hoa dân chủ”, “Hội thi trang điểm”, “Thi hát Karaoke”, và các trò chơi “Hiểu ý”, “Kéo co”, “Tâm đầu ý hợp”, “Đoán ý đồng đội”, “Đổ nước chuyền chanh”, “Đuổi hình bắt chữ”, tiêu biểu như CĐGD Bạc Liêu, Long An, Lai Châu, Hậu Giang, công đoàn trường Đại học Ngoại Thương, trường Đại học Kinh tế Quốc dân  ….)

Cũng nhân dịp này, một số Ban nữ công CĐGD đã tổ chức các hoạt động phong phú và thiết thực khác, như: toạ đàm, gặp mặt, tặng quà cho nữ CBNGLĐ, mời các chuyên gia nói chuyện chuyên đề “Hạnh phúc gia đình”, “Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ”, “Bí quyết giữ lửa”, “Giáo dục giới tính”; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức các lớp tập huấn giáo dục kỹ năng sống, phòng chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội cho nữ cán bộ công đoàn; tổ chức các buổi toạ đàm chia sẻ bí quyết nuôi dạy con, gìn giữ gia đình hạnh phúc. (CĐGD Vĩnh Long, Quảng Nam, Hà Nam, ĐăkNông...

- Ban Nữ công các cấp đã vận động chị em tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ giáo dục ở miền núi, vùng sâu, vùng xã, vùng khó khăn; vận động chị em tham gia xây dựng các loại quỹ như Quỹ “Mái ấm công đoàn”, “Quỹ tiết kiệm phụ nữ nghèo”, “Quỹ tương trợ”, “Quỹ chung tay góp vốn”, “Quỹ trợ cấp đặc biệt trong ngành”… để hỗ trợ chị em khi gặp khó khăn hoặc giúp nhau làm kinh tế, mua sắm trang thiết bị trong gia đình; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn” được tiếp tục đến trường.

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc các cháu thiếu niên, nhi đồng là con CBNGLĐ. Tặng quà nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6, Rằm Trung Thu; thưởng cho các cháu học sinh giỏi; tổ chức cuộc thi video clip “Mặt trời của Mẹ”, “Vui hội Trăng Rằm” và trao phần thưởng các cháu học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp (CĐ trường ĐHSP Hà Nội, CĐ ĐH Bách Khoa Hà Nội, CĐ trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương…).

- Nhân Tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam, CĐGD các cấp đã tổ chức thăm, tặng quà cho nữ nhà giáo và lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 2.4. Công tác xây dựng tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nữ công và kỹ năng hoạt động của Ban Nữ công

CĐGD Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công nhằm thực hiện chỉ tiêu “100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp và 100% cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở được tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

Hướng dẫn, chỉ đạo CĐGD các cấp vận động nữ CBNGLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực quản lý theo hướng đảm bảo“chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế” trên cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để tham mưu giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho chị em học tập, nghiên cứu khoa học, ổn định công tác, phù hợp với sức khoẻ, hoàn cảnh gia đình và môi trường làm việc. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tháng Công nhân, Tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam (28/6), Tháng Dân số, Ngày Dân số Việt Nam, Ngày Dân số thế giới… và nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ nữ công.

Ban Nữ công ở một số đơn vị đã phối hợp với công đoàn, chính quyền thường xuyên tạo điều kiện và vận động nữ CBNGLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực quản lý. Tiếp tục duy trì phong trào tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạt và vượt chuẩn.

Đầu năm học các Ban Nữ công đã xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức sinh hoạt định kỳ theo từng quí và các chủ điểm, các ngày lễ lớn của đất nước; xây dựng Chương trình công tác nữ công trong năm học có chú ý bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế, có phê duyệt của BCH công đoàn. Nhiều nơi duy trì được Câu lạc bộ nữ công sinh hoạt định kỳ đều đặn hàng quý với hình thức vui tươi sinh động, như: CĐGD Đồng Tháp, CĐGD Hậu Giang...

          Trong 2 năm 2013 và 2014, đã có 02 chị được vinh dự nhận danh hiệu “Nữ cán bộ nữ công tiêu biểu” cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam (chị Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch công đoàn trường đại học Vinh và chị Lê Thị Kim Nhung, trưởng ban nữ công trường ĐHSP Hà Nội 2); có 1 tập thể và 02 cá nhân được tặng bằng khen chuyên đề “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam; Tại lễ tổng kết năm học 2013 - 2014, CĐGD Việt Nam đã trao tặng Bằng khen “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” cho 02 tập thể và 06 cá nhân thuộc các trường đại học và các đơn vị trực thuộc; 02 tập thể và 03 cá nhân thuộc CĐGD các tỉnh.

Bên cạnh đó, được các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện, cùng với sự vận động của công đoàn các cấp và nỗ lực của bản thân, các nữ CBNGLĐ đã tích cực tự học tập và nghiên cứu để đổi mới phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Số lượng các nữ cán bộ, nhà giáo có bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ tăng lên rõ rệt. Đồng thời tích cực giúp đỡ, bồi dưỡng nữ đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

          2. 5. Tổ chức các hoạt động phối hợp

 Trong năm học 2013-2014 Ban Nữ công CĐGD Việt Nam đã phối hợp với Ban VSTBPN ngành chỉ đạo triển khai và kiểm tra hoạt động của Ban VSTBPN, việc thực hiện Tiểu đề án 2 tại các tỉnh Đăk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Điện Biên, Lao Cai, Phú Thọ, Nghệ An; tại các trường đại học Tây Nguyên, Đại Đà Lạt, Hùng Vương, trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên, Lào Cai và nhiều cơ sở giáo dục thuộc các bậc học nơi đoàn đến.

          3. Đánh giá chung

          3.1. Ưu điểm

          Được sự chỉ đạo, quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐGD Việt Nam, hoạt động nữ công trong ngành tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều hoạt động có hình thức và nội dung phong phú, thu hút đông đảo nữ CBNGLĐ tham gia, phát huy được trách nhiệm đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CBNGLĐ. Các cơ quan, đơn vị giáo dục đã quan tâm nhiều hơn đến hoạt động nữ công, sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện tốt để nữ nhà giáo và lao động phát huy năng lực, sở trường trong thực hiện nhiệm vụ.

          - Ban nữ công ở các cơ sở được tăng cường, củng cố, hoạt động tích cực, có hiệu quả, sáng tạo, các thành viên trong Ban nữ công nhiệt tình, an tâm công tác.

          - Nữ CBNGLĐ có lòng yêu nghề, lòng nhân ái, yêu thương học sinh, có tinh thần trách nhiệm cao với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; có ý thức trong học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo yêu cầu của xã hội.

          3.2. Tồn tại 

          - Hầu hết cán bộ nữ công làm công tác kiêm nhiệm, kinh nghiệm tổ chức hoạt động của một số cán bộ Ban nữ công ở một số đơn vị còn hạn chế nên chưa thực sự sáng tạo tổ chức các hoạt động, chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nữ CBNGLĐ; công tác thông tin, báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời.

          - Tổ chức sinh hoạt; công tác tuyên truyền phổ biến một số văn bản và triển khai hướng dẫn của cấp trên đến CBNGLĐ trong đơn vị đôi lúc chưa kịp thời, nội dung còn nghèo nàn.

          - Việc tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ nữ công ở các công đoàn cơ sở chưa được quan tâm, nên họ thường lúng túng khi tổ chức.

          - Do điều kiện kinh phí hạn hẹp cho nên việc tổ chức các hoạt động chuyên đề gặp mặt cho nữ không thực hiện được.

          - Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở một số đơn vị không thường xuyên, thiếu giải pháp nên hiện tượng sinh con thứ 3 tăng so với các năm trước.

PHẦN THỨ HAI

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM  2015

        1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt các nội dung có liên quan đến lao động nữ và Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tuyên truyền và triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của ngành Giáo dục về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015.

2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ CBNGLĐ, chỉ đạo các đơn vị sơ kết phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, tiến tới sơ kết toàn ngành trong năm 2015.

3. Duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành. Vận dụng những sáng tạo, những thành tựu khoa học công nghệ vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu, công tác, phối hợp với nội dung thi đua đối với phụ nữ là “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

4. Phối hợp với Ban VSTBPN ngành Giáo dục tổ chức tổng kết Tiểu Đề án 2 và kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2010-2015.

 5. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban nữ công công đoàn các cấp, đảm bảo đủ năng lực tham mưu cho BCH công đoàn về công tác vận động nữ CBNGLĐ theo tinh thần NQ 6b/TLĐ của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá X. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nữ công, duy trì hoạt động Câu lạc bộ nữ công, tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động nữ công.

 

Nơi nhận:
- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng,
   PCT TLĐLĐVN (b/c);
- Ban Nữ công TLĐLĐ VN (b/c);
- Lãnh đạo và các Ban CĐGD VN;
- Lư­u VT, Ban TG-NC.
TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ
 PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)
 
 
  Nguyễn Thị Bích Hợp

Tải file về:

     1. Báo cáo số:63/BC-CĐN

     2. Biểu mẫu kết quả công tác nữ

  


Các tin khác
Công văn về việc đẩy mạnh các hoạt động nữ công năm học 2014 - 2015 (01/10/2014)
Gia đình là điều quan trọng nhất trên Thế giới này (23/06/2014)
Chính sách thai sản và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ (16/06/2014)
Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số (30/05/2014)
Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm (21/03/2014)
Phụ nữ tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" (21/03/2014)
Phát huy vai trò của người phụ nữ trong phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" (21/03/2014)
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ra mắt CLB Nữ công (08/03/2014)
Công đoàn Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Giao lưu Nữ Cán bộ Công đoàn và Cán bộ Quản lý tiêu biểu năm 2014 (06/03/2014)
Họp mặt cán bộ nữ tiêu biểu ngành Giáo dục An Giang nhân kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (04/03/2014)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18113411
Online: 475
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn