logo Chuyên đề Chính sách - Pháp luật

Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư (Khoá XI)
(09:10, 17/05/2013)

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 08/HD-CĐN

V/v thực hiện Kết luận số 55-KL/TW

của Ban Bí thư (Khoá XI)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng;

Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Kết luận số 55-KL/TW ngày 18/01/2013 Ban Bí thư TW Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị khóa X “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 11/NQ-TW); Căn cứ văn bản hướng dẫn số 599/TLĐ, ngày 06/5/2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW theo tinh thần của kết luận số 55-KL/TW, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn trong ngành Giáo dục thực hiện một số nhiệm vụ sâu đây:

1. Tuyên truyền những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW, chương trình hành động 190/CTr-TLĐ ngày 30/01/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và chương trình hành động số 119/CĐN ngày 15/2/2008 của Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục Việt Nam về “Thực hiện nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

2. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết 11/NQ-TW đã đề ra gắn với việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của Ngành về công tác phụ nữ và các Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020.

3. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, nhà giáo và người lao động (CB, NG, NLĐ)

4. Tăng cường tuyên truyền giáo dục, vận động, nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác vận động nữ CB, NG, NLĐ, bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình. Thông qua truyền thông để giáo dục giá trị truyền thống của phụ nữ Việt Nam, nêu gương người tốt việc tốt, phê phán những biểu hiện phân biệt đối xử với phụ nữ, bất bình đẳng giới

5. Tổ chức chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ CB, NG, NLĐ; tham gia xây dựng, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em.

6. Thường xuyên phối hợp với Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ, Hội LHPN đồng cấp trong công tác vận động nữ CB, NG, NLĐ. Quan tâm công tác cán bộ nữ trong hệ thống công đoàn, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu đã xác định trong chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của Ngành giáo dục về Bình đẳng giới giai đoạn 2010-2015.

Đề nghị các cấp công đoàn trong ngành Giáo dục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 55-KL/TW ngày 18/01/2013 Ban Bí thư TW Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ-TW, định kỳ báo cáo về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo- Nữ công)./.

Nơi nhận:

- Nh­ư trên;

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng, P. Chủ Tịch TLĐLĐVN (B/c);

- Ban Nữ công TLĐLĐ VN (B/c);

- Ban VSTB PN ngành GD (P/h);

- Lãnh đạo LĐLĐ địa phư­ơng (P/h);

- Lãnh đạo và các Ban CĐGD VN;

- Văn phòng phía nam CĐGDVN;

- Lư­u VT, Ban TG-NC.

TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Văn Thanh

  


Các tin khác
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH GIÁO DỤC (Bài này đã đăng trên Tạp chí Lao động và Công đoàn số 498 - kỳ 2 tháng 4/2012) (26/04/2012)
Phát động phong trào thi đua trong ngành Giáo dục & Đào tạo, giai đoạn 2010 - 2015 (22/10/2010)
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trong ngành, động viên đội ngũ Nhà giáo phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. (PGS. TS Trần Công Phong - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam) (30/07/2010)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17822563
Online: 1429
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn