logo Chuyên đề Chính sách - Pháp luật

Phát động phong trào thi đua trong ngành Giáo dục & Đào tạo, giai đoạn 2010 - 2015
(15:28, 22/10/2010)

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

TRONG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, LAO ĐỘNG, HỌC SINH, SINH VIÊN 
NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

________________________________________

 

                                                         PGS.TS Trần Công Phong 
                                                              
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam

 

Trong 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 39 - CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”, thực hiện phương hướng, nhiệm vụ Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ IV, công tác thi đua, khen thưởng trong ngành thực sự đổi mới và thu được nhiều kết quả thiết thực. Bên cạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” đã trở thành truyền thống của ngành trong nhiều thập kỷ; phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” và các cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương  Trách nhiệm”, tiếp tục được triển khai. Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, xuất phát từ thực tiễn, ngành Giáo dục đã tích cực chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Các phong trào thi đua và các cuộc vận động tạo nên bước đột phá trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành.

Phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động phát triển sâu rộng trong toàn ngành với tinh thần mới, khí thế mới, thực sự phát huy nội lực của ngành và huy động các nguồn lực của xã hội, tạo nên động lực to lớn để chấn chỉnh kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục - đào tạo lành mạnh. Cơ sở vất chất trường, lớp học, nhà công vụ giáo viên, thiết bị giáo dục, phòng thí nghiệm, thư viện tiếp tục được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố và hiện đại. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo, bồi dưỡng đủ về số lượng; hợp lý, đồng bộ về cơ cấu; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Chất lượng giáo dục học sinh và đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của đất nước.

Trong phong trào thi đua yêu nước, từ tháng 9 năm 2005 đến nay, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục khen thưởng và xã hội tôn vinh.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, phát huy những kết quả thi đua đã đạt được trong 5 năm qua, từ diễn đàn Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015, trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, lao động, học sinh và sinh viên với những nội dung chủ yếu như sau:

Một là, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, lao động, học sinh và sinh viên hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt và công tác tốt, phấn đấu thực hiện thắng lợi sứ mệnh “nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển giáo dục - đào tạo. Trước mắt, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2010 - 2011, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, Đại hội Đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, lao động, học sinh và sinh viên tích cực học tập các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, quán triệt và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong giai đoạn mới: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế. Tập trung đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Ba là, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, lao động, học sinh và sinh viên. Thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, huy động các nguồn lực chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo; xây dựng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Phát triển giáo dục mầm non, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp. Phát triển nhanh và nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc. Thực hiện tốt bình đẳng về cơ hội học tập và các chính sách xã hội trong giáo dục, xây dựng xã hội học tập.

Bốn là, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng khoa học cồng nghệ, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống văn hoá lành mạnh, trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi.

Năm là, đẩy mạnh phong trào học tập tốt, rèn luyện tốt, lập thân, lập nghiệp trong học sinh, sinh viên. Tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng, rèn luyện kỹ năng sống, ứng xử cho học sinh, sinh viên. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tập thể lành mạnh, tìm hiểu chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng, giúp hoc sinh tự tin, năng động sáng tạo trong các hoạt động học tập và rèn luyện. Giáo dục tinh thần tự học và nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên, nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam kêu gọi đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, lao động, học sinh và sinh viên trong toàn ngành đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và công tác tốt, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

(Ghi chú: Bài phát động tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ V, 21 tháng 10 năm 2010).

 

 

 

  


Các tin khác
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trong ngành, động viên đội ngũ Nhà giáo phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. (PGS. TS Trần Công Phong - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam) (30/07/2010)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18124336
Online: 409
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn