logo Chuyên đề Công tác UBKT

Báo cáo hoạt động UBKT nhiệm kỳ
(14:06, 13/11/2017)

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 330/CĐN

V/v báo cáo hoạt động UBKT nhiệm kỳ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Hà Nội, ngày 02  tháng 11  năm 2017

 

Kính gửi: Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để chuẩn bị cho việc xây dựng báo cáo hoạt động Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018 trình Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo hoạt động Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Nội dung báo cáo cần đánh giá tình hình hoạt động của Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2012 - 2017 và nêu phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng thời báo cáo số liệu theo 05 biểu phụ lục gửi kèm.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo và 05 phụ lục kèm theo gửi về Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam trước ngày 10 tháng 12 năm 2017, các đơn vị có thể gửi qua thư điện tử uybankiemtra trong Trang Lãnh đạo trên Website của Công đoàn Giáo dục Việt Nam hoặc qua email ttyen@moet.edu.vn. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì cần trao đổi xin liên hệ với Văn phòng UBKT CĐGD Việt Nam, điện thoại: 024 38237276.

 

Nơi nhận:                                                                                               

- Như trên;

- Lưu: VT, VP UBKT CĐGDVN.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Ân

 

  


Các tin khác
Danh sách các đơn vị gửi báo cáo Ủy ban Kiểm tra 6 tháng cuối năm 2016 (Tính đến hết ngày 21/11/2016) (22/11/2016)
Chương trình công tác Ủy ban Kiểm tra năm học 2016-2017 (10/10/2016)
Nghị Quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn giáo dục các cấp (27/09/2016)
Danh sách các đơn vị gửi báo cáo Ủy ban Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2016 (Tính đến hết ngày 19/5/2016 ) (23/05/2016)
Tiêu chuẩn, thang điểm phân loại hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở khối trực thuộc (16/03/2016)
Danh sách các đơn vị gửi báo cáo Ủy ban Kiểm tra 6 tháng cuối năm 2015 (16/11/2015)
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn (22/10/2015)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18099630
Online: 3763
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn