logo Chuyên đề Chính sách - Pháp luật

Thông báo Về việc thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2016 - 2017
(14:47, 25/10/2016)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
Số: 264/TB - CĐN
 
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
 
Hà Nội. ngày 24 tháng 10 năm 2016
THÔNG BÁO
Về việc thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi,
vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2016 - 2017

Trên cơ sở báo cáo của Công đoàn giáo dục (CĐGD) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công đoàn các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam về thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2016 - 2017 theo Công văn số 199/CĐN-CSPL, Công văn 200/CĐN - CSPL ngày 17/8/2016; căn cứ cuộc họp Lãnh đạo mở rộng cơ quan CĐGD Việt Nam ngày 29/9/2016, CĐGD Việt Nam thông báo đến CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn các đại học, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và Công đoàn các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam (gọi chung Công đoàn các đơn vị) về việc thực hiện hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Công đoàn các đơn vị thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà công vụ giáo viên, công trình nước sạch cho các trường học thuộc 15 tỉnh vùng khó khăn (có danh sách, số liệu chi tiết kèm theo). Mức hỗ trợ xây dựng 1 nhà công vụ giáo viên 500 triệu đồng, 01 công trình nước sạch 100 triệu đồng.

2. Công đoàn các đơn vị thực hiện hỗ trợ báo cáo cấp uỷ đảng, chính quyền đồng cấp triển khai vận động nhà giáo, người lao động thực hiện việc quyên góp theo đúng chủ trương, đúng quy định và chủ động liên hệ với CĐGD tỉnh được nhận hỗ trợ (có địa chỉ kèm theo) để thống nhất cách thức, thời gian thực hiện.

3. Công đoàn giáo dục các tỉnh được nhận hỗ trợ báo cáo cấp uỷ đảng, chính quyền đồng cấp, Liên đoàn Lao động địa phương và bố trí sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng quy định; tổ chức tiếp nhận và thực hiện việc xây dựng nhà công vụ giáo viên, công trình nước sạch cho các nhà trường; thời gian hoàn thành trước ngày 01/7/2017; đồng thời đảm bảo các thủ tục về tài chính theo quy định cho các đơn vị hỗ trợ.

4. Công đoàn các đơn vị không thuộc diện được hỗ trợ và quyên góp hỗ trợ đơn vị khác tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động, duy trì phong trào “trường giúp trường” tại địa phương.

5. Công đoàn các đơn vị có nhiệm vụ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện về CĐGD Việt Nam theo 2 đợt:

- Đợt 1: Trước ngày 01/01/2017;

- Đợt 2: Trước ngày 01/8/2017

 Địa chỉ: - Công đoàn Giáo dục Việt Nam, số 2 Trịnh Hoài Đức, Hà Nội.

                         - Email: chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn

Điện thoại liên hệ: Ban Chính sách - Pháp luật: 04. 3848 9307; chuyên viên Nguyễn Văn Dực - DĐ 0913587786

 

Nơi nhận
                                                        
- CĐGD các tỉnh, Tp trực thuộc TW    (Để  thực hiện)
- CĐ các đại học, trường ĐH, CĐ,        
   các đơn vị trực thuộc                 
- LĐLĐ các tỉnh, Tp trực thuộc TW; (Để biết)
- Ban TV, VP2. UBKT, các Ban CĐGDVN;
- Lưu: VP, Ban CSPL.
                                                                                                                    
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
Vũ Minh Đức

 

 

 
DANH SÁCH
 PHÂN CÔNG HỖ TRỢ GIÁO DỤC CÁC TỈNH KHÓ KHĂN
NĂM HỌC 2016 - 2017

 

(Kèm theo Thông báo số: 264 /TB-CĐN ngày 24 tháng10 năm 2016)

 

 

Số thứ

tự

 

 

CĐGD tỉnh

được hỗ trợ

Xây nhà công vụ

(500triệu đồng/nhà)

Công trình

nước sạch (100 triệu đồng/công trình)

 

Tổng kinh phí

xâydựng

(tỷ đồng)

 

 

Đơn vị hỗ trợ + Số tiền

1

Thanh Hoá

01

04

0,9

CĐGD tỉnh Bình Dương (600 triệu đồng), Công đoàn: Trường ĐH Kinh tế quốc dân (150 triệu đồng), Trường ĐHSP Hà Nội 2 (50 triệu đồng), Trường ĐH Xây dựng (70 triệu đồng), Trường ĐH Thương mại (30 triệu đồng)

2

Quảng Bình

01

 

0,5

CĐGD TP. Hà Nội (500 triệu đồng).,

3

Quảng Trị

01

03

0,801

CĐGD TP. Hải Phòng (500 triệu đồng), Công đoàn: ĐHQG Hà Nội (60 triệu đồng), Trường ĐH Giao thông Vận tải (120 triệu đồng), Trường ĐH Ngoại thương (121 triệu đồng).

4

Lâm Đồng

01

 

0,5

CĐGD TP. Hồ Chí Minh (500 triệu đồng)

5

Hà Giang

01

 

0,510

CĐGD tỉnh: Vĩnh Phúc (220 triệu đồng), Hưng Yên  (250 triệu đồng); CĐ Trường ĐHSP Thể dục Thể thao HN (40 triệu đồng)

6

Đắk Nông

01

 

0,5

CĐGD Tp Hồ Chí Minh (500 triệu đồng)

7

Cao Bằng

01

 

0,5

CĐGD TP. Hà Nội (500 triệu đồng)

8

Sóc Trăng

01

 

0,516

 CĐGD: TP. Cần Thơ (50 triệu đồng), tỉnh Bắc Ninh  (200 triệu đồng); Công đoàn: Trường ĐH Cần Thơ (200 triệu đồng),  Trường Dự bị ĐH Dân tộc  Trung ương (66 triệu đồng)

9

Sơn La

01

 

0.5

CĐGD tỉnh: Ninh Bình (300 triệu đồng), Hà Nam (150 triệu đồng), Công đoàn Trường ĐH Tây Bắc (50 triệu đồng).

10

Hà Tĩnh

01

01

0,650

CĐGD Tp Hà Nội (500 triệu đồng); Công đoàn ĐH Huế (150 triệu đồng)

11

Bình Phước

01

 

0,515

CĐGD: TP. Đà Nẵng (300 triệu đồng), tỉnh Đồng Nai (150 triệu đồng), Công đoàn: Trường ĐH Lạc Hồng (20 triệu đồng), Trường CĐSP Trung ương Nha Trang (10 triệu đồng), Trường Dự bị ĐH Dân tộc Trung ương Nha Trang (15 triệu đồng), Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương (20 triệu đồng).

12

Nghệ An

01

 

0,5

CĐGD tỉnh Hải Dương (300 triệu đồng), Công đoàn: Trường ĐHSP Hà Nội (70 triệu đồng), Trường ĐH Vinh (50 triệu đồng), Trường ĐH Hà Nội (50 triệu đồng), Trường ĐH Mỏ - Địa chất (30 triệu đồng).

13

Bắk Kạn

01

 

0,5

CĐGD tỉnh: Nam Định (200 triệu đồng), Long An (100 triệu đồng), Công đoàn: ĐH Thái Nguyên (150 triệu đồng), trường ĐH Nhà Trang (50 triệu đồng)

14

Tuyên Quang

01

 

0,5

CĐGD TP. Hồ Chí Minh (500 triệu đồng).

15

Điện Biên

01

 

0,510

CĐGD Tp Hà Nội (500 triệu đồng), Công đoàn Trường ĐHSP Kỹ Thuật Hưng Yên (10 triệu đồng).

 

 

ĐỊA CHỈ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC 15 TỈNH NHẬN HỖ TRỢ

 

 

Số thứ

tự

 

 

CĐGD tỉnh

được hỗ trợ

 

 

Địa chỉ

 

Họ tên Chủ tich

Công đoàn

 

Số điện thoại

1

Thanh Hoá

Số 02 Hà Văn Mao, Tp Thanh Hoá; ĐT: 037 3853 498

Mai Bá Nam

0914325167

2

Quảng Bình

Số 05 Quang Trung, Tp Đồng Hới; ĐT: 052 3822 179

Nguyễn Tất Thiện

0905899889

3

Quảng Trị

P1, Tp Đồng Hà, Quảng Trị

ĐT: 053 3851 680

Nguyễn Thanh Bình

0905176333

4

Lâm Đồng

TT Hành Chính Lâm Đồng

ĐT: 063 3822 015

Nguyễn Thị Minh

0918371333

5

Hà Giang

292 P. Trần Phú, Tx Hà Giang

ĐT: 0219 866 912

Lý Thị Hà

0915221155

6

Đắk Nông

Tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

ĐT : 0501 3545 006

Phan Thanh Thái

0986012517

7

Cao Bằng

Số 02 Bế Văn Đàn, Tp Cao Bằng; ĐT: 026 3853 689

Đỗ Ngọc Duyên

0982577072

8

Sóc Trăng

Số 47 Trần Hưng Đạo, Tx Sóc Trăng: ĐT: 079 3612 406

Nguyễn Văn Hoá

0919366456

9

Sơn La

 Thanh Niên, Tp Sơn La

ĐT: 022 3854 174

Cầm Thị Mai Phượng

01668199899

10

Hà Tĩnh

Phan Đình Phùng, Tp Hà Tĩnh

ĐT: 039 3881 735

Nguyễn Thị Nhung Quyên

0947989668

11

Bình Phước

QL 14,Tx Đồng Xoài

ĐT 0651 3888 073

Nguyễn Thị Hồng Cúc

0906114444

12

Nghệ An

Số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Vinh; ĐT: 038 3841 165

Trần Văn Kỷ

0982872441

13

Bắk Kạn

Tổ 4,  Nguyễn thị Minh Khai, Tp Bắc Cạn

Phan Ngọc Tuệ

0912704345

14

Tuyên Quang

Tân Trào, Tp Tuyên Quang

ĐT: 027 3821 516

Đoàn Văn Dậu

0912600437

15

Điện Biên

P. Mường Thanh, Tp Điện Biên: ĐT: 0218 3854 052

Nguyễn Thị Thu Phương

0913486228

 

  


Các tin khác
Dự kiến Danh sách phân công hỗ trợ giáo dục các tỉnh khó khăn năm học 2016 - 2017 (03/10/2016)
Quyết đinh về việc ban hành Quy chế khen thưởng (09/09/2016)
Thông báo kết quả: ĐIỂM LĨNH VỰC CÔNG TÁC 14 - KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2015 - 2016 (11/08/2016)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015 - 2016 (08/07/2016)
Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT: Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (31/03/2016)
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01 năm 2016 (30/12/2015)
Tổng hợp số liệu đăng ký thi đua năm học 2015 - 2016 (30/11/2015)
Thông báo Kết quả xét khen thưởng năm học 2014 - 2015 của Hội đồng Thi đua khen thưởng CĐGD Việt Nam (24/07/2015)
Tổng hợp các tài liệu báo cáo tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam (01/11/2013)
Quyết định Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 (24/10/2013)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18124308
Online: 393
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn