logo Chuyên đề Công tác UBKT

Chương trình công tác Ủy ban Kiểm tra năm học 2016-2017
(02:05, 10/10/2016)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
Số:  44/UBKT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày  16  tháng  9  năm 2016
 
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ỦY BAN KIỂM TRA
NĂM HỌC 2016-2017

 

          Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam và chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam xây dựng chương trình công tác năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

            I. Về thực hiện nhiệm vụ của UBKT theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam

            1. Giúp ban chấp hành, ban thường vụ kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

            1.1. Nội dung kiểm tra                                                    

            1.1.1. Đối với khối trực thuộc

- Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV CĐGD Việt Nam và 06 chương trình hành động toàn khóa;

- Việc thực hiện chế độ sinh hoạt, họp ban thường vụ, ban chấp hành; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác phát triển đoàn viên; mối quan hệ giữa Công đoàn với Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị;

- Công tác thu, chi tài chính công đoàn và công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn, báo cáo dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn.

- Các loại hồ sơ, sổ sách (Các quy chế, chương trình, nghị quyết, kế hoạch hoạt động của ban chấp hành; hồ sơ phát triển đoàn viên, sổ theo dõi đoàn viên; sổ sách, chứng từ thu chi tài chính công đoàn; công tác theo dõi, lưu trữ công văn đi, đến, hồ sơ đại hội).

- Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra công đoàn, việc lưu trữ các hồ sơ kiểm tra.

1.1.2. Đối với CĐGD tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung kiểm tra:

- Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV CĐGD Việt Nam và 06 chương trình hành động toàn khóa;

- Công tác triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành phát động;

- Công tác phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn đồng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học;

- Việc thực hiện chế độ, chính sách của cán bộ, nhà giáo và người lao động trong các đơn vị trực thuộc ngành;

- Những kiến nghị, đề xuất của CĐGD tỉnh về việc thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa CĐGD Việt Nam với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố.

1.2. Đối tượng kiểm tra

- Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc.

- Công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1.3. Chỉ tiêu

Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam phối hợp với các ban tổ chức kiểm tra toàn bộ các đơn vị chưa được kiểm tra trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, đảm bảo đến hết nhiệm kỳ 100% các đơn vị đều được kiểm tra.

2. Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức, cán bộ và đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn

            - UBKT chủ động nắm vững, tìm hiểu, phát hiện, tổ chức kiểm tra và kiến nghị xử lý kịp thời khi tổ chức, cán bộ đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn.

            - Chỉ tiêu: 100% dấu hiệu vi phạm khi phát hiện được kiểm tra kịp thời.

            3. Kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và cấp dưới theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

            3.1. Nội dung kiểm tra

- Thực hiện kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp.

- Kiểm tra việc thực hiện báo cáo dự toán, quyết toán, trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn;công tác quản lý tài chính, tài sản; công tác thu, chi tài chính công đoàn, các loại sổ sách, hồ sơ chứng từ tài chính công đoàn đối với công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc CĐGD Việt Nam nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, chi tài chính công đoàn theo đúng quy định của Luật Công đoàn, Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Kiểm tra công tác sử dụng, quản lý các loại quỹ do ngành phát động (đặc biệt công tác quản lý số kinh phí mà đơn vị giữ lại sau các đợt quyên góp) đối với công đoàn các cấp.

3.2. Đối tượng kiểm tra

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

- Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc CĐGD Việt Nam.

3.3. Chỉ tiêu

- Kiểm tra tài chính đồng cấp từ 01 đến 02 lần/năm.

-Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt đồng cấp ít nhất 02lần/năm.

- Kiểm tra các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc CĐGD Việt Nam chưa được kiểm tra trong nhiệm kỳ.

4. Giúp ban chấp hành, ban thường vụ giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

4.1. Nội dung

- Công đoàn các cấp chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho đoàn viên và người lao động, thực hiện tốt công tác tiếp đoàn viên theo lịch.

- UBKT công đoàn chủ động giúp ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cùng cấp giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tham mưu giúp ban chấp hành, ban thường vụ tham gia giải quyết và theo dõi kết quả giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước và các tổ chức có liên quan. 

            - Kiểm tra và hướng dẫn các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

            4.2. Chỉ tiêu

- 100% các đơn thư khiếu nại, tố cáo được UBKT và công đoàn các cấp giải quyết hoặc tham gia giải quyết, không để tồn đọng.

            5. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra

            - Công đoàn các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo đơn vị và tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn và cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn; trong nhiệm kỳ có 100% cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra và công đoàn.

- Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam tham gia tập huấn cán bộ UBKT công đoàn khối trực thuộc theo đề nghị của đơn vị.

II. Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề:

Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyếtsố194/NQ-CĐN ngày 08/8/2016 của Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT CĐGD các cấp” của các đơn vị lồng ghép với nội dung các cuộc kiểm tra.

III. Kế hoạch kiểm tra cụ thể của UBKT CĐGD Việt Nam năm học 2016 - 2017

 

Thời gian kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Đơn vị được kiểm tra

11/2016

Kiểm tra toàn diện hoạt động công đoàn các đơn vị trực thuộc

Công đoàn Trường ĐH Giao thông vận tải, Trường ĐH Đông Đô, Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Kiểm tra CĐGD tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

CĐGD tỉnh Hòa Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh

12/2016

Kiểm tra CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

CĐGD tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Kiểm tra toàn diện hoạt động công đoàn

Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT, Học viện Quản lý GD.

 

01/2017

 

 

Kiểm tra CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

CĐGD tỉnh Bến Tre, Hậu Giang, Vĩnh Long.

Kiểm tra toàn diện hoạt động công đoàn các đơn vị trực thuộc

Công đoàn Trường ĐH Thành Tây, Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà, Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.

3/2017

Kiểm tra CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

CĐGD TP Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Yên Bái.

4/2017

Kiểm tra tài chính, tài sản đồng cấp năm 2016

CĐGD Việt Nam

Kiểm tra toàn diện hoạt động công đoàn

CĐ Trường ĐH Đà Lạt

Kiểm tra CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị phối quản

- CĐGD tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Công đoàn ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 02 CĐCS.

5,6/2017

UBKT phối hợp với Ban CS-PL kiểm tra, khảo sát thi đua

Các đơn vị đăng ký khen cao

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Đối với Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam

- Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam và triển khai thực hiện chương trình công tác UBKTtrong năm học.

- Hướng dẫn UBKT công đoàn khối trực thuộc báo cáo định kỳ về UBKT CĐGD Việt Nam để tổng hợp, báo cáo UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam theo quy định.

  1. Đối với công đoàn khối trực thuộc

- Căn cứ chương trình công tác của UBKT CĐGD Việt Nam, các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng chương trình công tác kiểm tra của đơn vị mình và tổ chức thực hiện đạt kết quả.

- Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT định kỳ theo hướng dẫn của UBKT CĐGD Việt Nam đảm bảo đúng thời gian, số liệu đầy đủ, chính xác.

- Cuối năm học (năm), UBKT công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở tự chấm điểm, phân loại hoạt động theo tiêu chuẩn và thang điểm phân loại quy định (đã gửi các đơn vị trong tài liệu Hội nghị Sơ kết hoạt động UBKT nửa nhiệm kỳ ngày 24/3/2016); gửi bảng chấm điểm và phân loại về Văn phòng UBKT CĐGD Việt Namchậm nhất là cùng với báo cáo định kỳ tháng 11/2017.

  1. Đối với CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chương trình công tác của UBKT CĐGD Việt Nam và UBKT LĐLĐ tỉnh, thành phố để xây dựng chương trình công tác kiểm tra năm học.

- Khi nhận được thông báo kiểm tra của CĐGD Việt Nam, CĐGD các tỉnh, thành phố chuẩn bị đầy đủ các nội dung và điều kiện làm việc để công tác kiểm tra đạt hiệu quả.

Trên đây là chương trình công tác của Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam năm học 2016 - 2017, UBKT công đoàn các cấp cần chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra công đoàn phù hợp với đơn vị, cụ thể hóa các nội dung hoạt động và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra công đoàn, góp phần xây dựng công đoàn ngành Giáo dục ngày càng vững mạnh.

 

 
Nơi nhận:
- UBKT TLĐLĐVN;
- Thường trực, các ban CĐGDVN;
- UV UBKT CĐGDVN;
- CĐGD các tỉnh, thành phố;
- Công đoàn khối trực thuộc;
- Lưu VP UBKT CĐGDVN.                                                                          
 
TM. ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM
 
(Đã ký)
 
Phạm Ngọc Hải

         

 

 

 

 

  


Các tin khác
Nghị Quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn giáo dục các cấp (27/09/2016)
Danh sách các đơn vị gửi báo cáo Ủy ban Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2016 (Tính đến hết ngày 19/5/2016 ) (23/05/2016)
Tiêu chuẩn, thang điểm phân loại hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở khối trực thuộc (16/03/2016)
Danh sách các đơn vị gửi báo cáo Ủy ban Kiểm tra 6 tháng cuối năm 2015 (16/11/2015)
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn (22/10/2015)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17990072
Online: 1166
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn