logo Chuyên đề Chính sách - Pháp luật

Quyết đinh về việc ban hành Quy chế khen thưởng
(16:49, 09/09/2016)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
 
 
 
 
Số: 162/QĐ-CĐN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
 
    Hà Nội, ngày  19 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế khen thưởng
trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam
 
BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

- Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI);

- Căn cứ Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn;

- Căn cứ Hướng dẫn số 168/HD-TLĐ ngày 10/02/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về khen thưởng chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”;

- Căn cứ Hướng dẫn số 194/HD-TLĐ ngày 12/02/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về khen thưởng chuyên đề “Văn hóa, thể thao”;

- Căn cứ Hướng dẫn số 196/HD-TLĐ ngày 12/02/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”;

Xét đề nghị của Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Giáo dục Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế khen thưởng của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế hướng dẫn 655/HD-CĐN ngày 03/10/2011 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Điều 3. Văn phòng, Ban Chính sách - Pháp luật, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra, các Ban thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng, công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và Công đoàn các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
                                                                                                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                                                                                                          CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;
- Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT (để báo cáo)                                             (Đã ký)
- Tổng LĐLĐVN (để báo cáo);
- LĐLĐ tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Ủy viên BCH CĐGDVN;
- Văn phòng  phía Nam;                                                                            Vũ Minh Đức
- Lưu VP, Ban CS-PL.                                                                     
 
 
Chi tiết tải file về: Quy che.doc
                                 Mau ho so khen thuong.doc

  


Các tin khác
Thông báo kết quả: ĐIỂM LĨNH VỰC CÔNG TÁC 14 - KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2015 - 2016 (11/08/2016)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015 - 2016 (08/07/2016)
Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT: Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (31/03/2016)
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01 năm 2016 (30/12/2015)
Tổng hợp số liệu đăng ký thi đua năm học 2015 - 2016 (30/11/2015)
Thông báo Kết quả xét khen thưởng năm học 2014 - 2015 của Hội đồng Thi đua khen thưởng CĐGD Việt Nam (24/07/2015)
Tổng hợp các tài liệu báo cáo tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam (01/11/2013)
Quyết định Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 (24/10/2013)
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam (10/09/2013)
Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư (Khoá XI) (17/05/2013)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18113201
Online: 388
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn