logo Tin hoạt động Tin nổi bật

Thông báo Kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam Khóa XIV, nhiệm kỳ 2013-2018
(15:44, 11/03/2015)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
    CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
_______________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
Số: 57/TB-BTV
            Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015
 
THÔNG BÁO
Kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Khóa XIV, nhiệm kỳ 2013-2018

 

            Ngày 19 tháng 01 năm 2015, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã tổ chức Hội nghị lần thứ bảy. Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các nội dung sau:

  1. Về báo cáo kết quả hoạt động công đoàn học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2014 – 2015 của CĐGD Việt Nam:

- Học kỳ I, Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Những kết quả đạt được của CĐGD các cấp thể hiện ở 8 nội dung cơ bản, tác động tốt đến các mặt đời sống, sinh hoạt và hoạt động chuyên môn của đội ngũ nhà giáo, người lao động trong ngành, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ học kỳ I trong bối cảnh toàn ngành triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết TW8, khóa XI.

- Học kỳ II, Ban Thường vụ tiếp tục chỉ đạo CĐGD các cấp tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn; chào mừng Đại hội chi bộ, đảng bộ và đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống NGNLĐ, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; phối hợp cùng chính quyền, chuyên môn triển khai hiệu quả các giải pháp đổi mới của ngành; chú trọng công tác phát triển đoàn viên và nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn, đổi mới để nâng cao hiệu quả công tác nữ công, công tác kiểm tra công đoàn và hoạt động đối ngoại; tập trung thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch hoạt động của CĐGD Việt Nam, Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2014 -2015 của Bộ GD&ĐT và các nhiệm vụ khác.

- Giao cho Thường trực CĐGD Việt Nam tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động công đoàn trong học kỳ II:

+ Chỉ đạo tổ chức thực hiện và hoàn thành 09 nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2014-2015.

+ Làm việc cụ thể với các đơn vị chức năng thuộc Bộ GD&ĐT trong năm 2015, để xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách theo khoản 2 Điều 24 của Luật Công đoàn năm 2012.

+ Tiếp tục thực hiện chủ trương, kế hoạch chuyển Công đoàn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, công đoàn một số trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ GD&ĐT về trực thuộc CĐGD Việt Nam theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và theo ý kiến chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tại Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 về việc thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

+ Làm việc với Văn phòng Bộ GD&ĐT hồi cứu tài liệu, văn bản về thực trạng hồ sơ, thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất của trụ sở cơ quan CĐGD Việt Nam số 2, Trịnh Hoài Đức, Hà Nội và trụ sở trường bồi dưỡng CĐGD Việt Nam, địa chỉ số 205, Võ Thị Sáu, phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh; đề xuất với Ban Thường vụ phương án giải quyết các tồn tại; trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng để từng bước hoàn thiện hồ sơ 2 trụ sở; hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của Công văn số 1609/TLĐ ngày 18/10/2014 để tiến hành sửa chữa trụ sở số 2 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội.

2. Thông qua dự thảo các văn bản, đề nghị tiếp tục xin ý kiến của Ban Chấp hành tại Hội nghị lần thứ 5:

- Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2014-2015;

- Dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành về nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Công đoàn Đại học quốc gia, Đại học vùng;

- Dự thảo Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng CĐGD Việt Nam trên cơ sở Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn;

- Báo cáo kết quả hoạt động Ủy ban kiểm tra CĐGD Việt Nam học kỳ I, phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2014-2015;

- Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chế độ thông tin, báo cáo, thống kê trong hệ thống CĐGD Việt Nam.

3. Thống nhất chủ trương, kế hoạch thăm và tặng quà NGNLĐ trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi từ nguồn quỹ “Mái ấm công đoàn - Hỗ trợ nhà giáo người lao động ngành giáo dục” do Thường trực CĐGD Việt Nam đề xuất, đồng thời Ban Thường vụ giao cho Thường trực và Ban Quản lý quỹ thực hiện:

- Có văn bản nhắc CĐGD các tỉnh, thành phố, công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện việc đóng góp xây dựng quỹ theo quy định;

- Thăm và tặng quà tết cho NGNLĐ gặp khó khăn ở các công đoàn trực thuộc CĐGD Việt Nam và công CĐGD các tỉnh, thành phố trong đó ưu tiên những đơn vị có đóng góp tích cực cho quỹ “Mái ấm công đoàn - Hỗ trợ nhà giáo người lao động ngành giáo dục” theo mức chi mà Ban Quản lý quỹ đề xuất cụ thể cho từng đơn vị. Ban Thường vụ giao cho Thường trực CĐGD Việt Nam chủ động giải quyết, xử lý các trường hợp đột xuất.

4. Về công tác nhân sự và quy hoạch cán bộ chủ chốt CĐGD Việt Nam giai đoạn 2018 – 2023, Ban Thường vụ đề nghị Thường trực và các phòng ban chức năng hoàn thiện hồ sơ và tổ chức Hội nghị, tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn theo đúng quy định.

5. Thông qua dự thảo văn bản Hướng dẫn sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CBVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nhất trí chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015 toàn ngành, giao Thường trực CĐGD Việt Nam tổ chức thực hiện.

6. Về việc giới thiệu nhân sự đảm nhận chức danh Chủ tịch CĐGD Việt Nam thay đồng chí Trần Công Phong chuyển công tác, Ban Thường vụ đã trao đổi về chủ trương và có ý kiến với Ban Cán sự Đảng trong buổi làm việc giữa Ban Thường vụ với Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT. Giao cho Thường trực CĐGD Việt Nam trực tiếp báo cáo Ban Cán sự Đảng khi có yêu cầu.

7. Các kiến nghị của Ban Thường vụ với Ban Cán sự:

- Chỉ đạo việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch CĐGD Việt Nam thay đồng chí Chủ tịch Trần Công Phong đã chuyển công tác khác.

- Phương án phối hợp tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VI, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015.

- Ban Cán sự có ý kiến với Đảng Đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chuyển giao Công đoàn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, công đoàn một số trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ GD&ĐT về trực thuộc CĐGD Việt Nam theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và theo ý kiến chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tại Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 về việc thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ GD&ĐT xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách theo khoản 2 Điều 24  của Luật Công đoàn năm 2012.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan có văn bản bàn giao trụ sở số 2 Trịnh Hoài Đức cho CĐGD Việt Nam quản lý để có căn cứ pháp lý đề nghị nâng cấp, sửa chữa.

Ban Thường vụ giao cho Thường trực CĐGD Việt Nam tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ để hoàn chỉnh, ban hành các văn bản và chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

 

     Nơi nhận:                                                                               
  - Các UV BTV CĐGDVN
  - Các Ban CĐGDVN
  - Lưu VP CĐN
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)
 
 
Phạm Văn Thanh
 
 
 
 
 
 

 

  


Các tin khác
Công đoàn Giáo dục Hải Phòng tổ chức tổng kết và biểu dương các nữ nhà giáo xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” (06/03/2015)
Quan tâm, chăm lo để nhà giáo, người lao động đón Tết vui tươi, đầm ấm (16/02/2015)
Thành lập Công đoàn cơ sở Trường Đại học Kiên Giang (10/02/2015)
Quà Tết Ất Mùi đã đến với thầy cô vùng khó khăn của tỉnh Bắc Giang (02/02/2015)
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ V (30/01/2015)
Hội nghị giao ban Vùng thi đua số 1 (30/01/2015)
Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam thăm và tặng quà cho nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (30/01/2015)
Công đoàn ngành Trung ương Khối hành chính sự nghiệp và Lực lượng vũ trang phát động phong trào thi đua năm 2015 (22/01/2015)
Công tác văn phòng công đoàn các cơ sở giáo dục hướng tới chuyên nghiệp và hiệu quả (27/12/2014)
Liên đoàn Lao động Thừa Thiên Huế thống nhất việc chuyển giao Công đoàn Trường Đại học Phú Xuân về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (05/12/2014)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17675238
Online: 1340
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn