logo Chuyên đề Công tác Tổ chức

THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM KHOÁ XIV, NHIỆM KỲ 2013-2018
(22:59, 30/08/2013)

 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 


Số: 115/TB-CĐN

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


              Hà Nội, ngày  23 tháng  7 năm  2013

 

THÔNG BÁO

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM KHOÁ XIV, NHIỆM KỲ 2013-2018

 

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam khoá XIV, ngày 20 tháng 7 năm 2013, tại Đà Lạt, Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam Thông báo phân công nhiệm vụ của các ủy viên Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam khoá XIV, nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch phụ trách, chỉ đạo hoạt động của các Ban thuộc Cơ quan CĐGD Việt Nam theo thẩm quyền; chỉ đạo toàn diện hoạt động của CĐGD các tỉnh, thành phố; công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT; công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc;

 2. Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành phụ trách trực tiếp công đoàn ở đơn vị; theo dõi trực tiếp hoạt động công đoàn một số đơn vị khác theo phân công.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 

TT

Họ tên, chức vụ, đơn vị  công tác

Nhiệm vụ

I. Chủ tịch, Phó Chủ tịch

 

 

1

 

 

Đ/c Trần Công Phong 

Chủ tịch CĐGDVN

- Phụ trách chung;

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, tài chính, đối ngoại; Ban Tổ chức, Ban Tài chính.

- Phụ trách, theo dõi:

+ Giáo dục đại học (đại học, cao đẳng), trung cấp chuyên nghiệp;

+ CĐGD các thành phố trực thuộc Trung ương (vùng 7);

+ CĐGD các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu long (vùng 6).

 

2

 

Đ/c Phạm Văn Thanh

Phó Chủ tịch CĐGDVN

 

- Trực tiếp phụ trách công tác chính sách, pháp luật, thi đua, khen thưởng, công tác kiểm tra; Ban CS-PL và UBKT.                  

- Phụ trách, theo dõi:

+ Giáo dục phổ thông;

+ CĐGD các tỉnh Đồng bằng sông Hồng (vùng 2);

+ CĐGD các tỉnh miền Đông Nam bộ (vùng 5).

3

Đ/c Nguyễn Thị Bích Hợp

Phó Chủ tịch CĐGDVN

 

- Trực tiếp phụ trách công tác văn phòng, tuyên giáo, công tác nữ; Ban TG-NC, Văn phòng.

- Phụ trách, theo dõi:

+ Giáo dục Mầm non;

+ CĐGD 15 tỉnh miền núi Phía Bắc (vùng 1).

 

II. Uỷ viên Ban Thường vụ

4

Đ/c Phạm Ngọc Hải -

Chủ nhiệm UBKT CĐGDVN

- Phụ trách UBKT CĐGDVN;

- Phụ trách, theo dõi CĐGD khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên (vùng 4).

5

Đ/c Nguyễn Thúy Nga -

Trưởng Ban Tổ chức CĐGDVN

- Phụ trách Ban Tổ chức CĐGD Việt Nam;

 - Phụ trách, theo dõi CĐGD các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ (vùng 3)

 

6

Đ/c Nguyễn Hữu Tuyết -

Phó Vụ trưởng, Phó GĐ Cơ quan

Đại diện Bộ GDĐT tại TP. HCM

- Phụ trách CĐ Cơ quan Đại diện Bộ GD&ĐT tại TP. Hồ Chí Minh;

- Phối hợp chỉ đạo công đoàn các đơn vị thuộc trực Bộ GD&ĐT khu vực Phía Nam.

7

Đ/c Phan Xuân Thành -

Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch CĐNXBGD Việt Nam

- Trực tiếp phụ trách CĐ Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam;

- Phối hợp chỉ đạo công đoàn các đơn vị ngoài công lập trực thuộc CĐGD Việt Nam.

8

Đ/c Đinh Văn Hường -

Chủ tịch CĐ ĐHQG Hà Nội

- Trực tiếp phụ trách CĐ ĐH Quốc gia Hà Nội;

- Phối hợp chỉ đạo công đoàn các ĐHQG, ĐHV.

9

Đ/c Trần Thị Thu Hà -

Chủ tịch CĐGD TP. Hà Nội

- Trực tiếp phụ trách CĐGD thành phố Hà Nội;

- Phối hợp chỉ đạo CĐGD các tỉnh/TP khu vực Phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra).

10

Đ/c Nguyễn Hữu Hùng -

Chủ tịch CĐGD TP. Hồ Chí Minh

- Trực tiếp phụ trách CĐGD thành phố Hồ Chí Minh;

- Phối hợp chỉ đạo CĐGD tỉnh/TP khu vực Phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).

11

Đ/c Trần Thanh Vân -

Phó Chủ tịch CĐĐH Thái Nguyên

- Trực tiếp phụ trách Công đoàn Đại học Thái Nguyên;

- Phối hợp chỉ đạo các công đoàn ĐHQG, ĐHV.

12

Đ/c Thái Văn Thành -

Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch

 CĐ Trường ĐH Vinh

- Trực tiếp phụ trách Công đoàn Trường Đại học Vinh;

- Phối hợp chỉ đạo công đoàn các trường đại học, cao đẳng khu vực Miền Trung.

III. Uỷ viên Ban Chấp hành

13

Đ/c Nguyễn Ngọc Ân -

Phó Chánh VP CĐGDVN

Phụ trách Văn phòng CĐGDVN.

14

Đ/c Lê Thị Mai Oanh -

Trưởng Ban CS-PL CĐGDVN

Phụ trách Ban Chính sách - Pháp luật CĐGDVN.

15

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình -

Phó Ban TG-NC CĐGDVN

Phụ trách Ban Tuyên giáo - Nữ công CĐGDVN.

16

Đ/c Vũ Đình Giáp -

Phó CVP, Phó CT CĐCQ Bộ GDĐT

- Trực tiếp phụ trách Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT;

- Phối hợp chỉ đạo công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT khu vực Phía Bắc.

17

Đ/c Nguyễn Đức Hùng -

Phó Chủ tịch CĐĐH Đà Nẵng

- Trực tiếp phụ trách Công đoàn Đại học Đà Nẵng;

- Phối hợp chỉ đạo công đoàn các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ GD&ĐT từ Đà Nẵng đến Bình Định.

 

18

Đ/c Nguyễn Thành Nhân -

Phó Chủ tịch CĐĐH Huế

- Trực tiếp phụ trách Công đoàn Đại học Huế;

 - Phối hợp chỉ đạo công đoàn các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ GD&ĐT khu vực Bình Trị Thiên.

19

Đ/c Lâm Tường Thoại -

Chủ tịch CĐĐHQG TP.HCM

- Trực tiếp phụ trách Công đoàn ĐHQG TP. Hồ Chí Minh;

- Phối hợp chỉ đạo công đoàn các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ GD&ĐT khu vực TP. Hồ Chí Minh.

20

Đ/c Vũ Minh Đức -

Chủ tịch CĐ Trường ĐHGT-VT

- Trực tiếp phụ trách Công đoàn Trường Đại học GT-VT;

- Phối hợp chỉ đạo công đoàn các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ GD&ĐT khu vực TP. Hà Nội (tập trung khối các trường kỹ thuật).

21

Đ/c Trần Hạnh Mai -

Phó Chủ tịch CĐ Trường ĐHSP Hà Nội

- Trực tiếp phụ trách Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội;

- Phối hợp chỉ đạo công đoàn các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ GD&ĐT khu vực TP. Hà Nội (tập trung khối các trường sư phạm).

22

Đ/c Bùi Đức Hùng -

Chủ tịch CĐ Trường ĐHBK

Hà Nội

- Trực tiếp phụ trách Công đoàn Trường ĐHBK Hà Nội;

- Phối hợp chỉ đạo công đoàn các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ GD&ĐT khu vực TP. Hà Nội (tập trung khối các trường kỹ thuật).

23

Đ/c Vũ Ngọc Bội -

Chủ tịch CĐ Trường Đại học

 Nha Trang

- Trực tiếp phụ trách Công đoàn Trường Đại học Nha Trang;

- Phối hợp chỉ đạo công đoàn các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ GD&ĐT khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

24

Đ/c  Nguyễn Văn Linh -

Chủ tịch CĐ Trường Đại học

Cần Thơ

- Trực tiếp phụ trách Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ;

- Phối hợp chỉ đạo công đoàn các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ GD&ĐT khu vực Tây Nam bộ.

25

Đ/c Lê Trọng Tuấn -

Hiệu trưởng Trường Dự bị ĐHDTTW

- Trực tiếp phụ trách Công đoàn Trường Dự bị ĐHDTTƯ;

- Phối hợp chỉ đạo công đoàn các Trường Dự bị ĐHDT; các trường chuyên biệt trực thuộc Bộ GD&ĐT.

26

Đ/c YTru A Liô -

Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ Trường ĐH Tây Nguyên

- Trực tiếp phụ trách Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên;

- Phối hợp chỉ đạo công đoàn các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ GD&ĐT khu vực Tây Nguyên.

27

Đ/c Nguyễn Văn Anh -

Chủ tịch CĐGD Quảng Nam

- Trực tiếp phụ trách CĐGD tỉnh Quảng Nam;

- Phối hợp chỉ đạo CĐGD các tỉnh theo vùng thi đua của Bộ GD&ĐT (vùng 4).

28

Đ/c Bùi Ngọc Ẩn -

Chủ tịch CĐGD Tây Ninh

- Trực tiếp phụ trách CĐGD tỉnh Tây Ninh;

- Phối hợp chỉ đạo CĐGD các tỉnh theo vùng thi đua của Bộ GD&ĐT (vùng 5).

29

Đ/c Lưu Nhơn Đức -

 Chủ tịch CĐGD Tiền Giang

- Trực tiếp phụ trách CĐGD tỉnh Tiền Giang;

- Phối hợp chỉ đạo CĐGD các tỉnh theo vùng thi đua của Bộ GD&ĐT (vùng 6).

 

30

Đ/c Hoàng Phú Mạnh -

Chủ tịch CĐGD TP. Hải Phòng

- Trực tiếp phụ trách CĐGD TP. Hải Phòng;

- Phối hợp chỉ đạo CĐGD các tỉnh theo vùng thi đua của Bộ GD&ĐT (vùng 7).

31

Đ/c Trần Mộng Hoài -

Chủ tịch CĐGD Quảng Ninh

- Trực tiếp phụ trách CĐGD tỉnh Quảng Ninh;

- Phối hợp chỉ đạo CĐGD các tỉnh theo vùng thi đua của Bộ GD&ĐT (vùng 1) khu vực Tây Bắc

32

Đ/c Ma Đình Hiếu -

Chủ tịch CĐGD Thái Nguyên

- Trực tiếp phụ trách CĐGD tỉnh Thái Nguyên;

- Phối hợp chỉ đạo CĐGD các tỉnh theo vùng thi đua của Bộ GD&ĐT (vùng 1) khu vực Tây Bắc.

33

Đ/c Lê Thị Kim Hoa -

Chủ tịch CĐGD Lạng Sơn

- Trực tiếp phụ trách CĐGD tỉnh Lạng Sơn;

- Phối hợp chỉ đạo CĐGD các tỉnh theo vùng thi đua của Bộ GD&ĐT (vùng 1) khu vực Đông Bắc.

34

Đ/c Trần Văn Kỷ -

Chủ tịch CĐGD Nghệ An

- Trực tiếp phụ trách CĐGD tỉnh Nghệ An;

- Phối hợp chỉ đạo CĐGD các tỉnh theo vùng thi đua của Bộ GD&ĐT (vùng 3).

35

Đ/c Nguyễn Tuấn Minh -

Chủ tịch CĐGD Ninh Bình

- Trực tiếp phụ trách CĐGD tỉnh Ninh Bình;

- Phối hợp chỉ đạo CĐGD các tỉnh theo vùng thi đua của Bộ GD&ĐT (vùng 2).

36

Đ/c Nguyễn Thị Minh

Chủ tịch CĐGD Lâm Đồng

- Trực tiếp phụ trách CĐGD tỉnh Lâm Đồng;

- Phối hợp chỉ đạo CĐGD các tỉnh theo vùng thi đua của Bộ GD&ĐT (vùng 4).

37

Đ/c Nguyễn Văn Hưng -

Chủ tịch CĐGD Trà Vinh

- Trực tiếp phụ trách CĐGD tỉnh Trà Vinh;

- Phối hợp chỉ đạo CĐGD các tỉnh theo vùng thi đua của Bộ GD&ĐT (vùng 6).

 

Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tiễn và những nhiệm vụ phát sinh, Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013-2018 tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

 

Nơi nhận:                                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ

- ĐCT Tổng LĐLĐ Việt Nam (để b/c);                                                        - BCS Đảng Bộ GDĐT (để b/c);

- Các UV BCH, UV UBKT CĐGDVN;

- Các Ban CĐGDVN;

- CĐGD các tỉnh, thành phố;

- CĐĐHQG, ĐHV, CĐCQ Bộ GDĐT; CĐ các  

  trường ĐH, CĐ và đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, BTC.                                                                                                                                                            

                CHỦ TỊCH

 

 

 

                   ( Đã ký)

 

 

              Trần Công Phong

 

 

 

 

                                                       

  


Các tin khác
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỚI BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM (25/07/2013)
Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (02/05/2013)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18127913
Online: 186
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn