Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 365 /CĐN

V/v hướng dẫn sơ kết hoạt động

công đoàn học kỳ I năm học 2017 - 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

            Kính gửi:   - Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

                             - Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT; Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng;

                            - Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

 

 Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn các đơn vị sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2017 -2018, cụ thể như sau:

A. NỘI DUNG BÁO CÁO

 I. Tình hình đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) học kỳ I

Nêu rõ đặc điểm, tình hình và những thuận lợi, khó khăn (chủ quan, khách quan) của địa phương, đơn vị tác động đến đội ngũ CBNGNLĐ, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động công đoàn; đặc biệt là những tác động khi giải thể CĐGD huyện.

- Tổng số nữ/ tổng số CBNGNLĐ đến thời điểm 15/12/2017;

- Tổng số đoàn viên công đoàn (biến động về số lượng/ chất lượng đoàn viên công đoàn học kỳ I; nghỉ chế độ, kết nạp mới bổ sung);

- Diễn biến tâm tư, thái độ của đội ngũ trước tình hình chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương; đời sống, thu nhập, việc làm,..

- Quan điểm chỉ đạo và các giải pháp của công đoàn trong việc triển khai có hiệu quả hoạt động công đoàn trong học kỳ I.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN 

1. Về công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBNGNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Đánh giá về công tác chỉ đạo, triển khai và các giải pháp đã thực hiện nội dung này trong học kỳ I của đơn vị. Kết quả cụ thể (trong đó nêu rõ những nội dung phối hợp với chuyên môn đồng cấp, nội dung công đoàn đã chủ động triển khai thực hiện):

- Công tác hỗ trợ, thăm hỏi, giúp đỡ CBNGNLĐ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, trong công tác, trong tư tưởng, tình cảm,…

- Các đề xuất và tác động trở lại của các tổ chức, đoàn thể, với các cơ quan quản lý nhằm đảm bảo kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng CBNGNLĐ;

- Chính sách đặc thù của địa phương trong phạm vi quyền và lợi ích của CBNGNLĐ;

-Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp, chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động.

2. Về công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGNLĐ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Đánh giá về công tác chỉ đạo, triển khai và các giải pháp đã thực hiện nội dung này trong học kỳ I tại đơn vị. Kết quả cụ thể (trong đó nêu rõ những nội dung phối hợp với chuyên môn đồng cấp, những nội dung mà công đoàn đã chủ động triển khai thực hiện):

-Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình công tác của công đoàn (nội dung, giải pháp, thời gian, kết quả đạt được);

-Công tác phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD (nội dung, giải pháp, thời gian, kết quả đạt được);

- Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trường học (nội dung, giải pháp, thời gian, kết quả đạt được).

3. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CBNGNLĐ

Đánh giá về công tác chỉ đạo, triển khai và các giải pháp đã thực hiện nội dung này trong học kỳ I tại đơn vị. Kết quả cụ thể (trong đó nêu rõ những nội dung phối hợp với chuyên môn đồng cấp, những nội dung mà công đoàn đã chủ động triển khai thực hiện):

-Tên, nội dung các phong trào thi đua, nơi phát động; giải pháp triển khai cụ thể; mức độ phù hợp với đặc điểm đơn vị, địa phương, cơ sở; kết quả đạt được;

-Tên, nội dung các cuộc vận động, nơi phát động; giải pháp triển khai cụ thể; mức độ phù hợp với đặc điểm đơn vị, địa phương, cơ sở; đánh giá kết quả;

-Đánh giá về việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục;

-Triển khai và kết quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

4. Về đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Đánh giá về công tác chỉ đạo, triển khai và các giải pháp đã thực hiện nội dung này trong học kỳ I tại đơn vị. Kết quả cụ thể (trong đó nêu rõ những nội dung phối hợp với chuyên môn đồng cấp, những nội dung mà công đoàn đã chủ động triển khai thực hiện):

- Những điểm mới về nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn đã thực hiện. Kết quả và kinh nghiệm tổ chức thực hiện;

-Các giải pháp đã thực hiện và kết quả việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn;

- Kết quả về công tác phát triển đoàn viên, đảng viên;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn các cấp;

- Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trường học.

- Đánh giá kết quả xây dựng kế hoạch Đại hội; nghiên cứu, xác định mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp công tác công đoàn phù hợp với tình hình mới của đơn vị. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đảm bảo tiến độ, đúng quy định, quy trình Đại hội. Kết quả Đại hội CĐCS.

5. Về công tác nữ công

Đánh giá về công tác chỉ đạo, triển khai và các giải pháp đã thực hiện nội dung này trong học kỳ I tại đơn vị. Kết quả cụ thể (trong đó nêu rõ những nội dung phối hợp với chuyên môn đồng cấp, những nội dung mà công đoàn đã chủ động triển khai thực hiện):

-Việc triển khai các phong trào, chương trình công tác nữ công; kết quả và kinh nghiệm tổ chức hoạt động; những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác nữ công; 

- Cơ chế đặc thù trong công tác đào tạo, phát triển đội ngũ nữ nhà giáo, cán bộ quản lý, nữ cán bộ nghiên cứu khoa học;

-Mục tiêu, nội dung, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “GVT - ĐVN” giai đoạn 2015-2020.

6. Về hoạt động đối ngoại

- Biện pháp và kết quả tham gia, phối hợp với chuyên môn duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, góp phần đẩy nhanh hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục, đào tạo;

- Công đoàn tổ chức và phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm giáo dục trong nước, trong khu vực và quốc tế.

7. Về công tác kiểm tra

Hoạt động kiểm tra của công đoàn và của UBKT công đoàn các cấp; tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện công tác kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; đánh giá kết quả thực hiện.

8. Về công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn

- Công tác thu chi, sử dụng nguồn tài chính công đoàn.

- Kết quả phối hợp với chuyên môn trong các hoạt động kinh tế, tăng nguồn phúc lợi cho tập thể, bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNGNLĐ; những khó khăn, tồn tại, bất cập.

III. Đánh giá chung

- Những ưu điểm đã đạt được;

- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân;

- Biện pháp khắc phục;

- Những đề xuất, kiến nghị.

IV. Nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn học kỳ II, năm học 2017 - 2018

-Dự báo tình hình, biến động về: cơ cấu tổ chức, số lượng, chất lượng đoàn viên công đoàn, các điều kiện chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến công tác công đoàn của đơn vị trong học kỳ II.

-Nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn và giải pháp tổ chức thực hiện trong học kỳ II.

B. SỐ LIỆU THỐNG KÊ

- CĐGD Việt Nam chuyển số liệu thống kê hiện có của các đơn vị được đính kèm hướng dẫn này tại Website: www.congdoangdvn.org.vn. Nếu có thay đổi về số liệu, đề nghị đơn vị bổ sung, chỉnh sửa và gửi về CĐGD Việt Nam để cập nhật kịp thời theo email: thuthuycdgd@yahoo.com.vn. Nếu sau ngày 31/12/2017, các đơn vị không báo cáo về để chỉnh sửa, bổ sung, CĐGD Việt Nam sẽ sử dụng số liệu hiện có để thực hiện việc sơ kết học kỳ I năm học 2017 – 2018.

            Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc và gửi báo cáo bằng văn bản về CĐGD Việt Nam theo địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội; đồng thời gửi Email: thuthuycdgd@yahoo.com.vn  trước ngày 31/12/2017.

            Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị thông tin về Phòng Tổng hợp - CĐGD Việt Nam (ĐT: 0423.8230640; 01684160469) để được phối hợp giải quyết./.

  Nơi nhận:

   - Như trên (để t/h);

   - Các ban CĐGDVN(để P/h);

   - Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hợp

 

Chi tiết file tải về : Hướng dẫn sơ kết hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018 và 3 biểu mẫu kèm theo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn