Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 273 /CĐN-CSPL

V/v Hướng dẫn sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong CBNGNLĐ giai đoạn 2012 - 2017

             Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

           

                   Kính gửi: - Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng;

                                     - Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

                                     - Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và Công đoàn các

                                   đơn vị trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

 

          Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-TLĐ ngày 10/7/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động; để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) ngành Giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và Công đoàn các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam (sau đây gọi chung là Công đoàn các đơn vị) báo cáo với cấp Ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong CBNGNLĐ giai đoạn 2012 - 2017, cụ thể như sau:

1.     Mục đích

          Sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế; hiệu quả và tác dụng của phong trào thi đua Lao động sáng tạo giai đoạn 2012 - 2017; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức phong trào trong thời gian tới.

          2. Nội dung

          - Đánh giá kết quả phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong CBNGNLĐ và hoạt động Công đoàn giai đoạn 2012 - 2017; chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân cần khắc phục và đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào trong thời gian tới;

          - Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo nhằm động viên CBNGNLĐ tích cực tham gia phong trào trong thời gian tới.

          3. Hình thức và thời gian tổ chức

Công đoàn các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp Ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong CBNGNLĐ giai đoạn 2012 - 2017 của đơn vị mình và gửi báo cáo kết quả kèm theo biểu số liệu về CĐGD Việt Nam trước ngày 15/10/2017.

          4. Khen thưởng

4.1. Đối với các đơn vị

- Công đoàn các đơn vị xem xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong đơn vị mình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhất trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo 5 năm qua;

- Tiêu chí khen thưởng do đơn vị tự xây dựng theo kết quả thực tế mà các tập thể và cá nhân đạt được; việc xét khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, công bằng, chính xác và phù hợp với đặc thù của đơn vị.

4.2. Đối với Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam sẽ xem xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo giai đoạn 2012 - 2017, tiêu chuẩn như sau:

- Tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo; vận động được đông đảo CBNGNLĐ tích cực tham gia phong trào thi đua Lao động sáng tạo giai đoạn 2012 - 2017.

- Cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo giai đoạn 2012 -2017 trong toàn ngành, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích đã được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao và từng được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn trong giai đoạn 2012 - 2017 hoặc làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ tổ chức phối hợp với sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lựa chọn các công trình, giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

          Nhận được công văn này các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp Ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về CĐGD Việt Nam theo đề cương báo cáo và biểu báo cáo đính kèm công văn này trước ngày 15/10/2017;

           Mọi vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện xin liên hệ đồng chí: Hoàng Thị Thúy, 0913.064.236 - Ban Chính sách - Pháp luật, CĐGD Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:

- CĐ các ĐH Quốc gia, ĐH vùng;

- CĐ cơ quan Bộ GD&ĐT;

- CĐ các trường ĐH, CĐ và các đơn vị TT;

- Lưu: VT, Ban CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

   Nguyễn Ngọc Ân

Chi tiết file tải về: CV 273/CĐN-CSPL và biểu báo cáo số liệu, đề cương báo cáo sơ kết phong trào
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn