NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2018!

Văn bản  

­­­­­­­­­­­­­ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 75/CĐN- TGNC

Về việc biểu dương Trưởng Ban nữ công

Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2014

Kính gửi:

- Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở (CĐCS) tiêu biểu toàn quốc lần thứ nhất vào ngày 06/6/2014 tại Thủ đô Hà Nội, nhằm biểu dương, ghi nhận những thành tích, đóng góp của Trưởng ban Nữ công CĐCS tiêu biểu trong công tác vận động nữ cán bộ, nhà giáo và lao động (CBNGLĐ).

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-TLĐ ngày 20/3/2014 và công văn số 324/TLĐ ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị biểu dương Trưởng Ban Nữ công CĐCS tiêu biểu toàn quốc, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đề nghị công đoàn các đơn vị thực hiện việc xét chọn đại biểu tiêu biểu dự hội nghị như sau:

1. Đối tượng: Trưởng Ban nữ công đương nhiệm của CĐCS

2. Tiêu chuẩn xét chọn:

Trưởng Ban nữ công đương nhiệm của CĐCS có tỉ lệ lao động nữ từ 30% trở lên, thời gian là Trưởng Ban nữ công ít nhất 3 năm liên tục, là người tiêu biểu nhất của đơn vị, có thành tích về một trong các lĩnh vực sau đây:

- Tham mưu cho CĐCS, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ và công tác dân số, gia đình, trẻ em; đảm bảo điều kiện lao động và an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe sinh sản và chế độ khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ.

- Tham mưu CĐCS, lãnh đạo đơn vị thực hiện có kết quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ; phát triển đảng viên là nữ.

- Tham mưu CĐCS cụ thể hóa các tiêu chí và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, sát với tình hình đơn vị và thu hút đông đảo nữ CBNGLĐ tham gia.

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo, hỗ trợ nữ CBNGLĐ và con CBNGLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ con CBNGLĐ nghèo vượt khó vươn lên…

- Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn lao động nữ ký Hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật; tham gia thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể; đã đề xuất thành công đưa vào thỏa ước lao động tập thể hiện hành của đơn vị ít nhất một quy định có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của Bộ Luật Lao động.

- Xây dựng Ban nữ công quần chúng của CĐCS có mô hình hoạt động hiểu quả thu hút đông đảo nữ CBNGLĐ tham gia; có sáng kiến đổi mới và đa dạng hóa công tác truyền thông về giới, dân số, sức khỏe sinh sản, gia đình, trẻ em, chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ.

3. Số lượng:

Số lượng đại biểu tiêu biểu được biểu dương toàn quốc: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân bổ cho CĐGD Việt Nam 01 đại biểu.

4. Hồ sơ đề nghị:

Hồ sơ gồm có:

- Công văn đề nghị của Ban Chấp hành công đoàn, kèm theo tóm tắt trích ngang thành tích của đại biểu;

- Báo cáo thành tích của Trưởng Ban nữ công CĐCS tiêu biểu có xác nhận của CĐCS (không quá 3 trang giấy A4, theo mẫu gửi kèm công văn này) và 01 ảnh chân dung (cỡ 4 x 6);

- Các tư liệu về thành tích của cá nhân tiêu biểu (băng, đĩa, ảnh) nhằm phục vụ cho việc xây dựng phóng sự phát tại hội nghị.

Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam đề nghị các đơn vị triển khai xét chọn dân chủ, khách quan, đúng đối tượng. Hồ sơ gửi về CĐGD Việt Nam qua Ban Tuyên giáo - Nữ công trước ngày 14/04/2014 đồng thời gửi qua địa chỉ tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo của Website CĐGD Việt Nam để kịp thời tổng hợp trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Ban Tuyên giáo – Nữ công, số điện thoại 0437340281 để phối hợp giải quyết.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;

- Lãnh đạo, các Ban CĐGDVN;

- Lưu VT, Ban TG-NC CĐN (Đã ký)

Nguyễn Thị Bích Hợp

Kèm theo là bản báo cáo thành tích: CV75-CDN.rar
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn