Vì nhà giáo và người lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn!

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN

CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM

____________

 

Số: 148/HD-CĐN

Về việc tổng kết và sơ kết

các cuộc vận động 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

 

 

Hà Nội, ngày  15 tháng 3 năm 2010

 

         Kính gửi:       - Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

                                  - Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng;

                                  - Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

 

Sau khi thống nhất với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có công văn số 349/HD-CĐN, Ngày 18/10/2004, hướng dẫn công đoàn giáo dục các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” trong toàn ngành. Cuộc vận động này là sự tiếp nối cuộc vận động “Kỷ cương - Tình trhương - Trách nhiệm” được phát động theo Chỉ thị liên tịch số 17/CT-LT, ngày 18/9/1993 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 

          Ngày 01/11/2007, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ra Nghị quyết số 442/NQ-CĐN, về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và lao động trong ngành.

          Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam kỳ họp lần thứ sáu (ngày 29/01/2010) về việc tiến hành tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, lồng ghép với việc sơ kết cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong toàn ngành, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc, tiến hành tổng kết và sơ kết hai cuộc vận động nói trên theo những nội dung chủ yếu sau đây:

 

          I. TỔNG KẾT CUỘC VẬN ĐỘNG “DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - TÌNH THƯƠNG - TRÁCH NHIỆM”

          1. Công tác chỉ đạo, triển khai cuộc vận động

          - Thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động; Phương thức triển khai cuộc vận động; công tác tuyên truyền, kiểm tra đánh giá sơ kết, tổng kết hàng năm ở các công đoàn cơ sở trường học và đơn vị.

          - Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam liên quan đến dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm.

          - Trọng tâm là triển khai thực hiện Công văn 254/CĐN, ngày 26/9/2003 hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục (dân chủ) và công văn số 398/HD-CĐN về kế hoạch thực hiện Quyết định số 3859/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” (gọi tắt là Hai không) - là một sự cụ thể hóa yêu cầu “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” đang triển khai trong các nhà trường.

          2. Kết quả thực hiện của cuộc vận động từ năm 2005 đến nay

          Đánh giá kết quả thành tích đạt được của cuộc vận động theo 4 nội dung dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những yếu kém đó; rút ra bài học kinh nghiệm.

2.1. Nội dung dân chủ

          - Số lượng và tỷ lệ các trường, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, tiếp tục thực hiện qui chế dân chủ cơ sở trong các hoạt động nhà trường. Vai trò của Ban Thanh tra nhân dân do hội nghị bầu.

          - Đánh giá khái quát nề nếp, chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của các trường học thuộc quyền quản lý của đơn vị.

          - Đánh giá việc thực hiện cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các trường học và đơn vị. 

          2.2. Nội dung kỷ cương

          - Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các trường học, đơn vị giáo dục, của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và lao động.

- Thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, qui định của ngành, nội qui của nhà trường và đơn vị.

          - Kết quả thực hiện cuộc vận động “Hai không” (là nội dung trọng tâm) lồng ghép với các cuộc vận động khác, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, tỷ lệ trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn không ngừng tăng (có số lượng và tỷ lệ so sánh từ năm 2005 đến 2009).    

2.3. Nội dung tình thương

          - Nêu cao lòng nhân ái trong các hoạt động giáo dục và sinh hoạt của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; giúp đỡ những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập.

          - Duy trì mối quan hệ tốt giữa thầy và trò, mối quan hệ với phụ huynh, mối quan hệ giữa đồng nghiệp, mối quan hệ với địa phương.

          - Tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện trong nhà trường và ngoài xã hội.

          2.4. Nội dung trách nhiệm

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và lao động không ngừng nâng cao trách nhiệm trong các hoạt động giáo dục:

- Trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo trong việc giữ gìn uy tín nghề giáo.

- Trách nhiệm đối với trường học và đơn vị

- Trách nhiệm đối với học sinh, sinh viên, người học (học sinh yếu kém, học sinh bỏ học).

2.5. Những hạn chế, yếu kém, và nguyên nhân.

- Những hạn chế, yếu kém

- Nguyên nhân khách quan và chủ quan

2.6. Bài học kinh nghiệm

- Bài học kinh nghiệm về tổ chức chỉ đạo

- Bài học kinh nghiệm về nhân điển hình tiên tiến, v.v.

2.7. Nêu tên các tập thể và cá nhân điển hình

Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng và các trường thành viên; công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc lựa chọn từ 1 đến 3 tập thể và từ 1 đến 3 cá nhân tiêu biểu của đơn vị biểu dương trong báo cáo.

3. Phương hướng và kiến nghị, đề xuất

- Thực tiễn đất nước, ngành giáo dục và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý nói chung, của đơn vị nói riêng đang trong quá trình vận động, phát triển và hội nhập - là cơ sở để đưa ra phương hướng tổ chức cuộc vận động trong thời gian tới.

- Đề xuất, kiến nghị với Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo những giải pháp đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức cuộc vận động. 

 

II. SƠ KẾT CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY, CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”

1. Công tác chỉ đạo, triển khai cuộc vận động

          - Thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động; Phương thức triển khai cuộc vận động; công tác tuyên truyền, sơ kết, kiểm tra đánh giá kết quả bước đầu của cuộc vận động ở các công đoàn cơ sở trường học và đơn vị.

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam liên quan đến cuộc vận động, trọng tâm là triển khai thực hiện:

+ Nghị quyết số 442/NQ-CĐN, về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;

+ Công văn số 374/2008/CĐN, ngày 08/9/2008 về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động;

+ Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT, ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, xác định tổ chức thực hiện cuộc vận động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và tiêu chí thi đua của ngành;

+ Kế hoạch liên tịch số 285/KH-BGDĐT-CĐGDVN, Ngày 05/5/2009, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam về  tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động;

+ Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT, ngày 27/10/2009, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định thực hiện cuộc vận động trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm và tiêu chí thi đua của các trường đại học, cao đẳng và đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học;

+ Hướng dẫn số 54/HD-CĐN, ngày 21/01/2010 để hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và lao động ở tất cả các cấp học, bậc học.

          2. Kết quả thực hiện của cuộc vận động từ tháng 11/ 2007 đến nay

          Thành tích đạt được của cuộc vận động; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những yếu kém đó; rút ra bài học kinh nghiệm. Chú ý những nội dung đan xen với cuộc vận động dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm thì tổng hợp lại. Kết quả cuộc vận động gồm những điển chính sau:

          2.1. Công tác tuyên truyền, hội thảo

          - Số lượng các đợt tổ chức tuyên truyền và số lượng người, đơn vị tham gia, cấp độ hội thảo, thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kết quả.

          - Khẩu hiệu “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được trang trí ở trường học.

          - Các hình thức khác

          - Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và lao động về cuộc vận động.

          2.2. Kết quả bước đầu

          Kết quả bước đầu cuộc vận động đánh giá tập trung vào các tiêu chí trong Hướng dẫn số 54/HD-CĐN, để hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và lao động ở tất cả các cấp học, bậc học. 

          - Số lượng các tập thể tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động

          - Đánh giá đội ngũ nhà giáo phấn đấu thực hiện nội dung: đạo đức, tự học, sáng tạo với số lượng tương đối cụ thể về tổng số đoàn viên được kết nạp Đảng, đoàn viên ưu tú; số lượng nhà giáo đi học đạt chuẩn, trên chuẩn; phong trào học và áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục, học ngoại ngữ, tiếng dân tộc; thi giáo viên dạy giỏi, v.v.

          - Đánh giá sự gương mẫu thực hiện của đội ngũ cán bộ quản lý chính quyền và cán bộ công đoàn các cấp.    

- Đánh giá khái quát chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý về đạo đức, tự học và sáng tạo từ khi thực hiện cuộc vận động đến nay.

2.3. Những hạn chế, yếu kém, và nguyên nhân.

- Những hạn chế, yếu kém

- Nguyên nhân khách quan và chủ quan

2.4. Bài học kinh nghiệm

- Bài học kinh nghiệm về tổ chức chỉ đạo

- Bài học kinh nghiệm về nhân điển hình tiên tiến, v.v.

3. Phương hướng và kiến nghị, đề xuất

- Thực tiễn đất nước, ngành giáo dục và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý nước ta, của đơn vị đang trong quá trình vận động, phát triển và hội nhập để đưa ra phương hướng tổ chức cuộc vận động trong thời gian tới.

- Đề xuất, kiến nghị những giải pháp thực hiện cuộc vận động.

 

III. TỔ CHỨC TỔNG KẾT, SƠ KẾT  VÀ KHEN THƯỞNG

 1. Tổ chức tổng kết và sơ kết

- Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương và đơn vị, công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền đồng cấp, lựa chọn thời gian thích hợp để tổ chức tổng kết và sơ kết ở đơn vị theo phương châm thiết thực, hiệu quả, chất lượng.

- Gửi báo cáo tổng kết của đơn vị về Công đoàn Giáo dục Việt Nam trước ngày 20/4/2010 để tổng hợp chuẩn bị tổng kết toàn ngành vào đầu tháng 5/2010, theo địa chỉ Ban Thi đua - Tuyên giáo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Số 2 Trịnh Hoài Đức - Hà Nội. Email: Bantdtg@yahoo.com.vn

          2. Khen thưởng

- Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương và đơn vị, công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc tiến hành xét duyệt và khen thưởng chuyên đề với số lượng thích hợp theo Hướng dẫn số 60/ HDKT – CĐN, ngày 10/2/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

- Lựa chọn những tập thể, cá nhân xuất sắc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam khen, với số lượng như sau: Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; công đoàn trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia, Đại học vùng; công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc: Mỗi đơn vị đề nghị khen 01 tập thể và 01 cá nhân cho mỗi cuộc vận động.

3. Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung và báo cáo đúng thời gian qui định.

Hướng dẫn này đăng tải trên Website: congdoangdvn.org.vn để các đơn vị tiện theo dõi.
Nơi nhận:                                                               TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi;                                                                                    CHỦ TỊCH

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Tổng LĐLĐ Việt Nam (đê b/c);

- Các UVBCH CĐGD Việt Nam;                                                                 (đã ký)

- Các Ban và VP2 CĐGD VN;

- Lưu VP, Ban TĐ-TG.

                                                                        Trần Công Phong
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn