logo Tư vấn pháp luật Trao đổi kinh nghiệm

Đổi mới và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm"
(22:43, 16/06/2015)

Dân chủ gắn liền với kỷ cương, nhằm triển khai tích cực và hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ và chính quyền các cấp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Trong những năm qua, hầu hết các cán bộ viên chức, người lao động  (CBVC, NLĐ) trong toàn Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) luôn gương mẫu thực hiện nghiêm túc, nội quy, quy chế, đồng thời gương mẫu, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chế độ chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá, thể hiện tốt hình ảnh người thầy giáo trong cộng đồng và xã hội.

Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” đã tiếp tục khơi dậy những phẩm chất cao quí vốn có của CBVC, NLĐ trong toàn ĐHĐN. Không chỉ bằng tài năng, trí tuệ của mình mà còn bằng cả tấm lòng nhân ái, tình thương yêu đối với HSSV; chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp, đặc biệt với những CBVC, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; duy trì tốt mối quan hệ giữa nhà trường với địa phương; tham gia tích cực các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện trong ĐHĐN và ngoài xã hội.

Trong những năm qua, cơ chế dân chủ đã thường xuyên được triển khai ở ĐHĐN và các đơn vị thành viên, cụ thể:

- Phối hợp với Chính quyền cùng cấp thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị định về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp với chính quyền chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt Hội nghị CBVC cấp cơ sở hàng năm và  Hội nghị CBVC 2 năm 1 lần ở cấp ĐHĐN.

- Các Công đoàn cơ sở phối hợp với Chính quyền đồng cấp tổ chức tổng kết 5 năm cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; vận động CBVC, NLĐ thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động.

- Tổ chức tổng kết 5 năm Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2005-2010; Tổng kết 5 năm “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” giai đoạn 2005-2010 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

- Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân ĐHĐN tham gia vào công tác kiểm tra tài chính, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm, các đơn vị trực thuộc và giờ giấc làm việc của CBVC; Phối hợp cùng chính quyền tháo gỡ các vướng mắc, kiến nghị của CBVC.

- Triển khai thảo luận, góp ý rộng rãi trong CBVC, NLĐ về các quy chế, quy định nội bộ của ĐHĐN cũng như các đơn vị cơ sở, tạo sự động thuận cao nhất trong triển khai thực hiện.

- Tham gia tích cực vào việc quy hoạch cán bộ nguồn; xây dựng bộ máy lãnh đạo  đơn vị.

Công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền triển khai theo dõi việc thực hiện các quy chế, đảm bảo thời gian làm việc, triển khai hiệu quả đề án về vị trí việc làm.Vận động CBVC, NLĐ thực hiện tốt văn hóa công sở.

Trong 5 năm qua, công tác phát động phong trào học tập, rèn luyện nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của CBVC, NLĐ được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Động viên CBVC, NLĐ thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của Bộ cũng như của ĐHĐN. Vận động thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy ĐHĐN về việc đẩy mạnh NCKH, thành lập thêm các nhóm nghiên cứu-giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Tổ chức hằng năm chương trình tham quan trong và ngoài nước, giao lưu học tập với các đơn vị bạn, các hoạt động văn hóa, thể thao...., góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CBVC.

            Công đoàn các cấp đã thường xuyên thăm hỏi, động viên kịp thời CBVC, NLĐ những lúc ốm đau, ma chay, hiếu hỉ, quyên góp hỗ trợ bản thân hoặc người thân của những CBVC, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.

Công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc đề nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tìm biện pháp hỗ trợ nơi ở cho cán bộ giảng dạy trẻ thuê nhà chung cư; Tạo điều kiện cho CBVC, NLĐ có điều kiện khó khăn vay để học tập nâng cao chuyên môn ngoại ngữ, nghiệp vụ từ nguồn quỹ hỗ trợ cán bộ trẻ, cho những công đoàn viên gặp khó khăn trong cuộc sống vay không có lãi quỹ phụ nữ nghèo. Vào mỗi dịp lễ, tết các Công đoàn cơ sở cũng đã phối hợp với Chính quyền tổ chức gặp mặt CBVC, NLĐ thăm hỏi cán bộ đã nghỉ hưu, mất sức...

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” giai đoạn 2015-2020

Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIII, Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng, Công đoàn ĐHĐN phối hợp với chính quyền vận động toàn thể CBVC, NLĐ tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động " Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm" nhằm phát huy tốt nhất tiềm năng lao động sáng tạo, ý thức làm chủ, tự giác của đội ngũ CBVC, NLĐ.

1. Nội dung cuộc vận động

1.1. Nội dung dân chủ

- Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường theo cơ chế "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, tạo điều kiện để CBVC, NLĐ phát huy quyền làm chủ, phát huy tiềm năng lao động của mình trong giảng dạy, giáo dục và quản lý nhà trường.

- Làm cho CBVC, NLĐ có nhận thức đúng đắn về thực hiện dân chủ trong hoạt động ở các CSGDĐH thành viên về mục đích, yêu cầu của cuộc vận động, tự giác thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình tổ chức tốt các hình thức dân chủ cơ sở.

- Nâng cao tác dụng hiệu quả của Hội nghị CBVC hàng năm ở các CSGDĐH thành viên và cấp ĐHĐN, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, kiện toàn và chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường thể chế hóa mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện công khai, dân chủ, công bằng trong mọi hoạt động. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nâng cao vai trò hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức quần chúng khác trong các CSGDĐH thành viên.

1.2. Nội dung kỷ cương

- Nghiêm chỉnh và gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, quy chế của ngành, ĐHĐN, chống các hành vi tiêu cực, chống tham nhũng và những biểu hiện gây phiền hà cho CBVC, NLĐ, những hiện tượng thương mại hóa giáo dục.

- Thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao các nhiệm vụ công tác được giao, nội quy, quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động, nội quy cơ quan...

1.3. Nội dung tình thương

- Tận tụy với công việc, nâng cao chất lượng bài giảng, đảm bảo cho sinh viên có được kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp tốt nhất chính là mục tiêu và là động lực của mọi thầy cô giáo và cán bộ viên chức.

- Thương yêu, tin tưởng và tôn trọng nhân cách của CBVC, NLĐ, nắm vững hoàn cảnh gia đình của CBVC, NLĐ có khó khăn, hoạn nạn, mắc bệnh hiểm nghèo... kêu gọi sự ủng hộ  để giúp họ vượt qua.

- Đoàn kết, tương trợ, tận tình giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác, đời sống sinh hoạt. Sống có tình nhĩa với gia đình và cộng đồng nơi công tác cũng như nơi cư trú.

- Nhạy bén và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo trong đơn vị và xã hội.

1.4. Nội dung trách nhiệm

- Xây dựng đội ngũ CBVC, NLĐ tận tâm với nghề, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp; giữ gìn nhân phẩm, danh dự nhà giáo, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh , tác phong mẫu mực mô phạm.

- Trách nhiệm xây dựng cơ quan, đơn vị: Đề cao ý thức làm chủ và tinh thần trách nhiệm, chăm lo xây dựng cơ quan trường học vững mạnh. Chủ động và tích cực tham gia mọi công việc của nhà trường, đơn vị thông qua hoạt động giáo dục và các đoàn thể quần chúng.

- Trách nhiệm của CBVC, NLĐ: Tích cực tự giác phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có kế hoạch nâng cao, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao phẩm chất, trình độ chuyên môn, trình độ nghề nghiệp và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

- Trách nhiệm đối với cộng đồng: Vận động CBVC, NLĐ thực hiện tốt các chủ trương tại địa phương nơi cư trú; xây dựng đời sống văn hóa ở trường học, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

2. Các giải pháp thực hiện cuộc vận động

            - Triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân củ cơ sở, phát huy dân chủ phải gắn liền với kỷ cương, nền nếp, xây dựng và củng cố khối đoàn kết nội bộ trong đơn vị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công tác quản lý, sử dụng hợp lý lao động, nâng cao hiệu quả công tác trong mọi lĩnh vực hoạt động giáo dục

            - Trên cơ sở hướng dẫn thực hiện nội dung cuộc vận động, các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp cụ thể hóa nội dung cho phù hợp với đơn vị theo từng năm học.

            - Quán triệt tốt Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

            - Gắn nội dung cuộc vận động với tiêu chí đánh gía thi đua, xếp loại ở các đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, vai trò tác dụng của cuộc vận động này đến toàn thể CBVC, NLĐ một cách sâu rộng để mọi người tự giác tham gia.                 .

            - Thực hiện tốt công tác sơ kết , tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện cuộc vận động. Biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu và phổ biến những điển hình tốt, những sáng kiến hữu ích trong quá trình thực hiện cuộc vận động để phát huy và nhân rộng ở đơn vị.

Huỳnh Bọng - Công đoàn Đại học Đà Nẵng  

  


Các tin khác
NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY – “SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT” (17/12/2014)
Tự hào Nhà giáo Việt Nam (20/11/2014)
Công đoàn Đại học Đà Nẵng đổi mới phương thức hoạt động (16/09/2014)
Chị Huỳnh Thị Hạnh, Trưởng ban Nữ công - Phó Chủ tịch Công đoàn trường ĐH Bách khoa-ĐHQG TPHCM, người cán bộ công đoàn tâm huyết (11/08/2014)
Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CBGV, NLĐ (11/08/2014)
Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Trường Đại học Giao thông Vận tải: Làm chỗ dựa tin cậy cho người lao động (08/07/2014)
Công đoàn Giáo dục Thanh Hóa với đổi mới nội dung phương thức hoạt động (23/06/2014)
Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2014) (19/05/2014)
Công đoàn Giáo dục Bình Thuận phát động phong trào học tập "Tấm gương em Chung Thị Kim Vân" (21/03/2014)
Phụ nữ tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" (21/03/2014)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 14737591
Online: 5210
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn