logo Tư vấn pháp luật Trao đổi kinh nghiệm

Công đoàn Đại học Đà Nẵng đổi mới phương thức hoạt động
(15:23, 16/09/2014)

Công đoàn Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) hiện có gần 2.300 đoàn viên. Công đoàn ĐHĐN luôn tôn trọng và phát huy tính tự chủ và vị thế của công đoàn cơ sở trường thành viên và các đơn vị trực thuộc, thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công đoàn và Quy chế hoạt động của Công đoàn ĐHQG, ĐH vùng. Công đoàn ĐHĐN đã động viên đoàn viên công đoàn xây dựng khối đồng thuận, phối hợp, liên thông trong các đơn vị tổ chức, triển khai thành công chương trình công tác góp phần quan trọng nâng cao vị thế của ĐHĐN.

Với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể công đoàn viên ở ĐHĐN trong những năm qua, Công đoàn ĐHĐN đã đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều phương diện như: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; Phát huy tinh thần dân chủ và vai trò của tổ chức Công đoàn, tham gia tích cực và có hiệu quả vào quá trình xây dựng, phát triển ĐHĐN trong thời kỳ mới; Tăng cường các hoạt động xã hội và mở rộng quan hệ hợp tác, nâng cao vị thế của Công đoàn ĐHĐN; Xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Mô hình tổ chức hiện nay của Công đoàn ĐHĐN là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, quản lý toàn diện và trực tiếp các Công đoàn cơ sở. Công đoàn cấp dưới cơ sở gồm các Công đoàn bộ phận (Khoa và bộ môn trực thuộc Trường) và tổ công đoàn. Công đoàn. Để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn theo mô hình công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn ĐHĐN tiếp tục củng cố tổ chức, hoàn chỉnh hệ thống theo phương châm: Phát huy tính chủ động, năng động của các Công đoàn cơ sở; đồng thời tập trung chỉ đạo định hướng các nhiệm vụ trọng tâm, những phong trào lớn trên quy mô toàn ĐHĐN. Thông qua việc triển khai các chương trình hoạt động, từng bước hoàn chỉnh các mô hình tổ chức, trước hết tập trung phát huy vai trò của công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.

Công đoàn ĐHĐN xác định mục tiêu chung trong năm học 2014 - 2015 là: “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ, lao động sáng tạo của đoàn viên công đoàn, góp phần nâng cao vị thế của ĐHĐN, phấn đấu hoàn thành sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, sáng tạo các sản phẩm khoa học công nghệ, đóng góp vai trò nòng cốt, tiên phong trong đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, giao lưu quốc tế về khoa học, giáo dục và văn hóa.

Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong công tác tập hợp, động viên cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên ĐHĐN phát huy năng lực công tác và tinh thần cộng đồng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ĐHĐN, là bộ phận quan trọng trong công tác quản trị nguồn nhân lực, tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên. Trong giai đoạn tới, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể quần chúng cần tiếp tục được đổi mới. Cơ chế phối hợp giữa cơ quan chính quyền và các đoàn thể, giữa các đoàn thể các cấp trong ĐHĐN tiếp tục được hoàn chỉnh hợp lý, hiệu quả và phù hợp với cơ chế dân chủ, giúp các đoàn thể xác định đúng mục tiêu, phương hướng phát triển và nội dung hoạt động; đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo của các đoàn thể trong xây dựng, đổi mới tổ chức và hoạt động của mình.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Công đoàn ĐHĐN tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm:

- Phát huy tinh thần dân chủ và vai trò của tổ chức Công đoàn, tham gia tích cực và có hiệu quả vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ĐHĐN và từng đơn vị.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng, phát huy quyền làm chủ và tiềm năng trí tuệ của đoàn viên Công đoàn, tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ.

- Phối hợp với chính quyền chủ động tham gia quá trình quy hoạch, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý, cán bộ phục vụ theo mô hình của ĐHĐN được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ IV.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương, Tình thương – Trách nhiệm”, các phong trào lớn của ngành Giáo dục và của công đoàn, Công đoàn động viên cán bộ, viên chức tham gia tích cực việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên (Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2014/TT-BGDĐT ngày 20  tháng 3  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Triển khai thực hiện nghị quyết “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, “Nâng cao tính chuyên nghiệp trong các hoạt động” làm cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học, thực hiện các chương trình công tác lớn của ĐHĐN, các hoạt động chung trong ĐHĐN và của các đơn vị.

Tất cả các chủ trương, giải pháp lớn đều được bàn bạc dân chủ, công khai thể hiện tầm cao trí tuệ tập thể của đội ngũ cán bộ, công chức, các nhà khoa học trong ĐHĐN. Là tổ chức chính trị xã hội trong một trung tâm đại học lớn, Công đoàn ĐHĐN chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả vào quá trình xây dựng và phát triển ĐHĐN.

  • Tích cực tham gia giải quyết và chủ động đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt các chủ trương lớn, nhiệm vụ chính trị của ĐHĐN về xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế, phát triển đội ngũ cán bộ đạt chuẩn quốc tế, đặc biệt là triển khai các hoạt động và đánh giá cán bộ theo sản phẩm đầu ra; đẩy mạnh liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện giữa các đơn vị; áp dụng tin học trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai công việc; công đoàn tiên phong vận động cán bộ viên chức làm quen với văn hóa giao dịch qua mạng Internet, lấy ý kiến của sinh viên về việc tổ chức giảng dạy của giảng viên, tích cực tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng và triển khai hệ thống thông tin tích hợp
  • Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cán bộ công chức, đổi mới nội dung công tác vận động nữ cán bộ công chức, tăng cường các hoạt động phục vụ đời sống xã hội.

Đội ngũ nữ cán bộ công chức chiếm hơn 50% trong tổng số cán bộ công chức toàn ĐHĐN, vì vậy Công đoàn ĐHĐN triển khai các chương trình, kế hoạch, phong trào để động viên và tạo điều kiện cho nữ đoàn viên công đoàn tham gia công tác quản lý, công tác nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nâng cao trình độ; thực hiện các chương trình hành động đảm bảo quyền lợi và phát huy vai trò của nữ cán bộ công chức trong ĐHĐN

Công đoàn quan tâm tham gia đóng góp, khai thác triệt để và hiệu quả các dịch vụ, đồng thời phát huy tối đa sự năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, hợp tác, triển khai các đề tài, dự án với các bộ, ngành của trung ương, địa phương, doanh nghiệp nhằm tạo ra nhiều nguồn thu kinh phí hợp pháp, một mặt bổ sung cho ngân sách của đơn vị, một mặt tăng thêm thu nhập cho cán bộ, viên chức, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tiếp tục động viên cán bộ, công chức tham gia với tinh thần trách nhiệm và có hiệu quả vào công tác xã hội từ thiện, giúp đỡ các trường học ở vùng sâu vùng xa.

- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn ĐHĐN vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò vị thế của công đoàn ĐHĐN – Công đoàn cấp trên cơ sở trong Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Hoạt động của Công đoàn ĐHĐN đảm bảo theo sát định hướng và chỉ đạo thường xuyên của Đảng uỷ ĐHĐN và các cấp uỷ Đảng. Đồng thời, Công đoàn ĐHĐN chủ động phối hợp với Ban Giám đốc ĐHĐN, Ban Giám hiệu các trường thành viên, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh ĐHĐN để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị..

                                                                                  

Huỳnh Bọng - Văn phòng Công đoàn ĐHĐN

  


Các tin khác
Chị Huỳnh Thị Hạnh, Trưởng ban Nữ công - Phó Chủ tịch Công đoàn trường ĐH Bách khoa-ĐHQG TPHCM, người cán bộ công đoàn tâm huyết (11/08/2014)
Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CBGV, NLĐ (11/08/2014)
Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Trường Đại học Giao thông Vận tải: Làm chỗ dựa tin cậy cho người lao động (08/07/2014)
Công đoàn Giáo dục Thanh Hóa với đổi mới nội dung phương thức hoạt động (23/06/2014)
Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2014) (19/05/2014)
Công đoàn Giáo dục Bình Thuận phát động phong trào học tập "Tấm gương em Chung Thị Kim Vân" (21/03/2014)
Phụ nữ tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" (21/03/2014)
Phát huy vai trò của người phụ nữ trong phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" (21/03/2014)
Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương Việt Trì tổ chức Hội thi Văn hoá cơ sở trường học (04/03/2014)
Niềm vui của cô giáo Trường mầm non Tân Thành, Tây Ninh khi được tiếp nhận nhà công vụ (03/01/2014)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 14737497
Online: 5132
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn