logo Chuyên đề Tuyên truyền giáo dục

Nghị quyết hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam về “Nâng cao đời sống văn hóa của nhà giáo và người lao động”
(22:42, 27/01/2016)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
 
Số: 24/NQ-BCH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ IX
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Về nâng cao đời sống văn hóa của nhà giáo và người lao động

 

Nhằm nâng cao chất lượng phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa, nâng cao việc thụ hưởng văn hóa của nhà giáo, người lao động (NGNLĐ); góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học phát triển ổn định và bền vững, hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam khóa XIV ban hành Nghị quyết về “Nâng cao đời sống văn hóa của nhà giáo và người lao động” như sau:

I. TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Kết quả đạt được

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), sau Đại hội XIV CĐGD Việt Nam, ngày 15/10/2013 Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam đã xây dựng và ban hành Chương trình “Nâng cao đời sống văn hóa của nhà giáo và người lao động” để chỉ đạo, triển khai thực hiện trong hệ thống công đoàn ngành Giáo dục. Nửa nhiệm kỳ vừa qua công đoàn giáo dục các cấp đã tích cực tổ chức thực hiện Chương trình và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Hiện nay, có 91,5% gia đình NGNLĐ được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; có 97% công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc khối tỉnh/thành phố, 98% CĐCS khối đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc đã phối hợp tốt với chuyên môn và các đoàn thể tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao; 100% trường học, cơ sở giáo dục đã nối mạng internet; trên 70% công đoàn các cơ quan, đơn vị, trường học đặt mua Báo Nhân dân, Báo Lao động, Báo Giáo dục và Thời đại và một số loại báo, tạp chí chuyên ngành khác để NGNLĐ đọc, tham khảo. Nhiều đơn vị tổ chức cho NGNLĐ đi thăm quan, nghỉ dưỡng, tổ chức giao lưu, học tập đơn vị bạn, tổ chức các hội thi trang phục công sở, tài năng duyên dáng, văn hóa nhà trường... ; nhiều công đoàn  thành lập các loại hình câu lạc bộ yoga, bóng bàn, tennis,... thu hút đông đảo NGNLĐ tham gia. Nét đẹp văn hóa trong ngành Giáo dục được thể hiện và tỏa sáng qua các phong trào có ý nghĩa thiết thực, như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xây nhà công vụ giáo viên”, Quỹ “Mái ấm công đoàn – Hỗ trợ nhà giáo và người lao động ngành Giáo dục”…

2. Hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh kết quả đạt được, đến nay vẫn còn 10,6% CĐCS thuộc khối tỉnh/TP, 15,4% CĐCS khối các đại học, trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình còn chưa chi tiết, cụ thể. Đời sống văn hóa tinh thần ở một số cơ quan, đơn vị, trường học còn nghèo nàn. Tỷ lệ NGNLĐ tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cơ sở của một số đơn vị đạt tỷ lệ còn thấp, dưới 50%. Ở khối các đại học, trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc mới chỉ có 68,4% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa.

Nguyên nhân, do hầu hết cán bộ CĐCS là cán bộ kiêm nhiệm, nên hạn chế về thời gian dành cho hoạt động công đoàn; một số công đoàn chưa quan tâm phối hợp tốt với chính quyền, chuyên môn đồng cấp quán triệt nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa đến NGNLĐ; nhiều trường học, cơ sở giáo dục chưa có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất; CĐCS chưa tổ chức được các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao để thu hút NGNLĐ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Phương hướng

Công đoàn Giáo dục các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao đời sống văn hóa của nhà giáo và người lao động”, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa, gia đình văn hóa; góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo có nếp sống văn hóa lành mạnh, có tác phong sư phạm, mẫu mực; hạn chế các tiêu cực của xã hội xâm nhập vào đời sống NGNLĐ; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện; nâng cao việc thụ hưởng văn hóa của NGNLĐ; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học phát triển ổn định và bền vững.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam đề nghị CĐGD các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt 5 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản và các chỉ tiêu đã được Ban Chấp hành triển khai trong Chương trình “Nâng cao đời sống văn hóa của nhà giáo và người lao động” ban hành ngày 15/10/2013, đồng thời bổ sung và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần triển khai, thực hiện:

2.1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và sự cần thiết phải xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh; xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa

- Đẩy mạnh việc tổ chức quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

- Tổ chức các hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, rèn luyện nếp sống văn minh; nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong nghề nghiệp, văn hóa nhà giáo, để mỗi thầy cô giáo luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo; tích cực tham gia hoạt động văn hóa, thể thao; không vi phạm đạo đức nhà giáo, không mắc các tệ nạn xã hội; chấp hành nghiêm pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, trường học và địa phương nơi cư trú.

- Tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng cơ quan, đơn vị nhà trường đạt chuẩn văn hóa.

 2.2. Xây dựng kế hoạch, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao

- CĐGD các cấp chủ động xây dựng kế hoạch tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình “Nâng cao đời sống văn hóa của nhà giáo và người lao động” thời gian tiếp theo cho phù hợp với thực tế cơ quan, đơn vị, nhà trường.

- CĐGD các cấp, trực tiếp là CĐCS các đơn vị nghiên cứu, tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn tổ chức các loại hình câu lạc bộ thơ, nhạc, dưỡng sinh, yoga, tennis, cầu lông, bóng bàn... phù hợp với điều kiện thời gian, sở thích và nhu cầu của NGNLĐ; tổ chức các buổi nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề về chăm sóc sức khỏe, nuôi con khỏe, ngoan, nghệ thuật làm mẹ, làm vợ, làm dâu...; tổ chức các hội thi tìm hiểu, thi văn nghệ, thi tài năng duyên dáng, văn hóa công sở; tổ chức các giải thể thao nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, nhân ngày thành lập cơ quan, đơn vị, nhà trường.

2.3. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao

- Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công đoàn có đủ năng lực, tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của NGNLĐ; bồi dường cho cán bộ công đoàn kỹ năng hoạt động, xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở.

- Tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn cơ sở tăng cường giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm.

2.4. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với nhà giáo, người lao động công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

- Tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà công vụ giáo viên cho các trường vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo.

- Vận động các địa phương, các ban ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm, NGNLĐ trong ngành ủng hộ kinh phí, giúp bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho các trường vùng đặc biệt khó khăn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Chỉ đạo và tổ chức triển khai Nghị quyết này đến CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên giáo, phụ trách văn hóa, văn nghệ, thể thao.

- Tổ chức “Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc” theo định kỳ, 5 năm/1 lần; tổ chức và phối hợp với Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam tổ chức giải cầu lông, bóng bàn, quần vợt,...

2. Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn các đại học quốc gia, đại học vùng, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tiễn đơn vị.

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; thực hiện tốt văn hóa công sở, xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

- Tích cực tuyên truyền, vận động NGNLĐ tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do công đoàn tổ chức

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên giáo, phụ trách văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

- Định kỳ sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết báo cáo về CĐGD Việt Nam qua Ban Tuyên giáo - Nữ công.

Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam giao cho Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết; hướng dẫn, chỉ đạo CĐGD các cấp tổ chức thực hiện Nghị quyết; định kỳ kiểm tra, sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết báo cáo Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam./.

 

Nơi nhận:                                                
- Tổng LĐLĐ Việt Nam (để b/c);                                     
- Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT (để b/c);
- LĐLĐ các tỉnh, TP (để p/h);
- CĐGD các tỉnh, TP;
- Công đoàn các đơn vị trực thuộc;
- BCH CĐGD Việt Nam;
- Các ban, VP2 CĐGD Việt Nam;                      
- Lưu VT, Ban TG-NC.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Vũ Minh Đức
 

 

  


Các tin khác
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Nhà giáo Việt Nam (18/11/2015)
(GD&TĐ) - 70 năm với niềm tin đổi mới (01/10/2015)
(TG) - Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (18/08/2015)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam – Tự hào truyền thống 64 năm xây dựng và phát triển (22/07/2015)
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam khóa IV (01/7/1915 - 01/7/2015) (16/06/2015)
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng cường tuyên truyền thực thi Luật PCTH của thuốc lá (15/06/2015)
GD&TĐ - Công đoàn giáo dục phối hợp tổ chức thi THPT quốc gia (03/06/2015)
Ban Tuyên giáo – Nữ công, CĐGD Việt Nam giới thiệu các bài viết tham dự Cuộc thi “Thủ tục khiếu nại lao động và hoạt động tư vấn pháp luật” (01/06/2015)
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 2015 (29/05/2015)
Từ Đại thắng mùa Xuân 1975 - phát huy truyền thống quyết tâm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (27/04/2015)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18127691
Online: 108
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn