logo Chuyên đề Công tác Tổ chức

Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
(09:50, 02/05/2013)

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 711 /QĐ-TLĐ


      Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2013QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ,

Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm

UBKT Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013-2018

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

           - Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kế hoạch số 02/KH-TLĐ, ngày 13/3/2012 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam;

- Xét đề nghị của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam tại tờ trình số 14/TTr-CĐN, ngày 29/3/2013 về việc công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013-2018;

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 37 Ủy viên với các chức danh sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Công Phong

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Bích Hợp

Phó chủ tịch

3

Phạm Văn Thanh

Phó chủ tịch

4

Phạm Ngọc Hải

Ủy viên Ban Thường vụ

5

Nguyễn Thúy Nga

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Đỗ Hữu Tuyết

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Đinh Văn Hường

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Trần Thanh Vân

Ủy viên Ban Thường vụ

9

Phan Xuân Thành

Ủy viên Ban Thường vụ

10

Thái Văn Thành

Ủy viên Ban Thường vụ

11

Trần Thị Thu Hà

Ủy viên Ban Thường vụ

12

Nguyễn Hữu Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ

13

Nguyễn Ngọc Ân

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Nguyễn Thị Thanh Bình

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Lê Thị Mai Oanh

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Vũ Đình Giáp

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Nguyễn Đức Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Nguyễn Thành Nhân

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Lâm Tường Thoại

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Vũ Ngọc Bội

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Vũ Minh Đức

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Bùi Đức Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Nguyễn Văn Linh

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Trần Hạnh Mai

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Lê Trọng Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Y Tru Alio

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Nguyễn Tuấn Minh

Ủy viên Ban Chấp hành

28

Lê Thị Kim Hoa

Ủy viên Ban Chấp hành

29

Trần Mộng Hoài

Ủy viên Ban Chấp hành

30

Ma Đình Hiếu

Ủy viên Ban Chấp hành

31

Trần Văn Kỷ

Ủy viên Ban Chấp hành

32

Nguyễn Văn Anh

Ủy viên Ban Chấp hành

33

Nguyễn Thị Minh

Ủy viên Ban Chấp hành

34

Bùi Ngọc Ẩn

Ủy viên Ban Chấp hành

35

Lưu Nhơn Đức

Ủy viên Ban Chấp hành

36

Nguyễn Văn Hưng

Ủy viên Ban Chấp hành

37

Hoàng Phú Mạnh

Ủy viên Ban Chấp hành

Điều 2. Công nhận Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 07 Ủy viên với các chức danh sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Ngọc Hải

Chủ nhiệm

2

Vũ Thị Ngọc

Phó chủ nhiệm

3

Vũ Minh Đức

Ủy viên Ủy Ban kiểm tra

4

Tống Duy Hiến

Ủy viên Ủy Ban kiểm tra

5

Diệp Cẩm Thu

Ủy viên Ủy Ban kiểm tra

6

Đặng Xuân Yên

Ủy viên Ủy Ban kiểm tra

7

Trần Thị Yến

Ủy viên Ủy Ban kiểm tra

Điều 3. Ban Tổ chức, Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Ngàng

  
  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18127858
Online: 187
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn