NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2018!

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 10/CĐN-TGNC

V/v Khen thưởng chuyên đề

“Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày 15  tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

 

- Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-  Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

Căn cứ hướng dẫn số 649/HD-TLĐ ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn; Hướng dẫn số 1270/HD-TLĐ ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”; Công văn số 1339/TLĐ ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phân bổ số lượng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn các đơn vị việc xét chọn tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” năm 2014 như sau:

1.      Số lượng Bằng khen

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân bổ số lượng Bằng khen cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam cho CĐGD Việt Nam gồm có:

-          Bằng khen tập thể: 01 Bằng khen

-          Bằng khen cá nhân: 02 Bằng khen

2.      Tiêu chuẩn

2.1. Tập thể được xét tặng bằng khen (xét tặng cho Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở, Ban nữ công nghiệp vụ, Ban nữ công quần chúng):

- Có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo hoạt động nữ công và phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” của ngành, của địa phương và đơn vị.

- Trong 5 năm gần đây đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐGD Việt Nam hoặc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng bằng khen 2 lần liên tục trở lên.

2.2. Cá nhân được xét tặng bằng khen: Đạt danh hiệu Lao động tiến tiến, đoàn viên công đoàn xuất sắc trở lên, đạt các giải thưởng, chủ nhiệm đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm đạt giá trị cao.

- Gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” (nếu địa phương không tổ chức việc bình bầu danh hiệu thì phải có xác nhận của tổ dân phố, khu phố về việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Nữ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức và lao động đang ở chung với gia đình thực hiện tốt trách nhiệm với gia đình, góp phần xây dựng gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

- Được tập thể nữ nơi làm việc suy tôn.

- Là người tiêu biểu nhất trong trong số những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.

- Trong 5 năm gần đây được Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐGD Việt Nam hoặc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng bằng khen 2 lần liên tục trở lên.

3. Hồ sơ đề nghị khen

- Bản thành tích của đối tượng được đề nghị khen;

- Biên bản họp xét thi đua của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn;

- Bản trích ngang thành tích;

- Bản phô tô Bằng khen.

Căn cứ hướng dẫn trên, các đơn vị tổ chức xét chọn công khai, dân chủ, đúng đối tượng và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Công đoàn Giáo dục Việt Nam qua Ban Tuyên giáo - Nữ công trước ngày 25/02/2014 đồng thời gửi qua địa chỉ tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo của Website Công đoàn Giáo dục Việt Nam để kịp thời tổng hợp số liệu trình Hội đồng thi đua khen thưởng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Ban Tuyên giáo – Nữ công, số điện thoại 0437340281 để phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:

   - Nh­ư kính gửi;

   - Lư­u VT, Ban TG-NC.

T M. BAN TH­ƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Hợp

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn