Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

____________________________

Số: 181/CĐN-TGNC

V/v Báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo

 6 tháng đầu năm 2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

              
                
Hà Nội, ngày 09 tháng 5  năm 2012

          

Kính gửi:      

 

- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

 

            Thực hiện công văn số 280/BTG-TLĐ ngày 02/5/2012 về việc Báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2012, Công đoàn Giáo dục Việt Nam yêu cầu Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả triển khai công tác Tuyên giáo từ đầu năm 2012 đến nay.

            Báo cáo cần ngắn gọn; tập trung đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được; ưu khuyết điểm; nguyên nhân; bài học kinh nghiệm; kiến nghị. (Có phụ lục kèm theo).

            Đề nghị Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện. Báo cáo gửi về Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn Giáo dục Việt Nam trước ngày 23/5/2012 theo đường bưu điện và theo địa chỉ email: tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn để Công đoàn Giáo dục Việt Nam  tổng hợp báo cáo gửi Tổng LĐLĐ Việt Nam đúng thời hạn.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Tuyên giáo TLĐLĐVN (để b/c);

- Lãnh đạo;

- Lưu  TG-NC, VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

 CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Công Phong

BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG TUYÊN GIÁO

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

(Phụ lục đính kèm báo cáo số…… /… , ngày       tháng 5 năm 2012)

 

Tên đơn vị báo cáo:...............................................................................

 1. Ban hành chỉ thị, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo:

- Tổng số văn bản triển khai công tác tuyên giáo công đoàn...........................

- Tổ chức hội nghị báo cáo viên .................. lượt .................. người tham gia

2. Tuyên truyền kỷ niệm nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn:

- Số cuộc: ..........................................................................................................

- Lượt người tham gia:………………………………………………………...

- Phát hành tài liệu tuyên truyền:……………………………………………...

3. Triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

- Số lớp học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh...........................................

- Lượt người tham gia:………………………………………………………...

- Số người được biểu dương, khen thưởng dịp Sinh nhật Bác 19/5…………...

4. Tổ chức tuyên truyền sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992:

- Số cuộc: ..........................................................................................................

- Lượt người tham gia:………………………………………………………...

- Phát hành tài liệu tuyên truyền:……………………………………………...

5. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI):

- Số cuộc: ..........................................................................................................

- Lượt người tham gia:………………………………………………………...

- Phát hành tài liệu tuyên truyền:……………………………………………...

6. Tổ chức tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc:

- Số cuộc: ..........................................................................................................

- Lượt người tham gia:………………………………………………………...

- Phát hành tài liệu tuyên truyền:……………………………………………...

7. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao

- Số lần: .............................................................................................................

- Lượt người tham gia:………………………………………………………...

8. Tiểu đề án 31:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật: ............lượt,...........người tham gia

- Phát hành sổ tay, tài liệu bỏ túi:........................................................................

- Tư vấn trực tiếp: ...................................................... lượt người

9. Công tác báo chí, xuất bản:

- Số chương trình phóng sự:................................................................................

- Số bản tin ..........................................................................................................

10. Công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội:

- Tổ chức hội nghị, hội thảo:.......................... cuộc ................. người tham gia

- Tập huấn nghiệp vụ: .................................... lớp ................... người tham gia

- Phát hành tờ gấp, sổ tay ...................................................................................

- Mít tinh, diễu hành ...................................... cuộc ................. người tham gia

11. Tổng số CNVCLĐ được bồi dưỡng kết nạp Đảng ..................................

 


TIN NỔI BẬT
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (22/7/1951 – 22/7/2016)
 
Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 7/2016, Thực hiện Chương trình công tác Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức các Hội nghị
 
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 65 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH, TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM, ĐÁP ỨNG TÌNH HÌNH, NHIỆM VỤ MỚI
 
Lãnh đạo CĐGD Việt Nam thăm và động viên nhà giáo, người lao động đang thực hiện nhiệm vụ tại các điểm thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia năm 2016
 
Hội nghị giao ban Vùng thi đua số 7 lần 2 năm học 2015 – 2016.
 
Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn
 


  Thư viện ảnh  

 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Trao đổi kinh nghiệm    |    Văn bản    |    Liên hệ
Lượt truy cập: 3823823
Online: 21
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc Trang thông tin điện tử Công đoàn Giáo dục Việt Nam


Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@congdoangdvn.org.vn
cdgdvn@moet.edu.vn