Văn bản  

     TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM

       __________________

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

                           _________________

Số : 432 /CĐN

V/v hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương

"Vì sự phát triển của PNVN" và

danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc 5 năm”

                      

 

Hà Nội, ngày 04  tháng 5  năm 2011

 

      Kính gửi:

- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học Vùng,

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc

 

          Căn cứ Công văn số 159/ĐCT ngày 01/3/2011 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam’ và danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc 5 năm”; 

Thực hiện công văn số 529/TLĐ ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" và danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc 5 năm”, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn các đơn vị như sau:

1. Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam"

- Đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian để xét tặng thực hiện theo Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" ban hành theo Quyết định số 420/QĐ - ĐCT ngày 31/7/2009 của Đoàn chủ tịch TW Hội LHPNVN.

 Đối với lãnh đạo chủ chốt cấp ủy Đảng, chính quyền, Chủ tịch Công đoàn và trưởng ban Nữ công cần ghi rõ tỷ lệ nữ nhà giáo và lao động, sự chỉ đạo hoạt động VSTBPN, hoạt động nữ công của đơn vị; có thời gian giữ chức 5 năm trở lên.

            - Phần thưởng kèm theo Kỷ niệm chương cho cá nhân do đơn vị trực tiếp quản lý đối tượng chịu trách nhiệm.

            2. Tổng hợp kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và xét danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc 5 năm”

          - Từ kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” và thành tích của năm 2010 để tổng hợp, đánh giá kết quả phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

          - Đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian để xét thành tích “Phụ nữ xuất sắc 5 năm” thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được tính trên kết quả bình xét, lựa chọn những cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” (2006-2010) và có ít nhất 02 lần được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN hoặc TW Hội LHPNVN.

            3. Báo cáo và hồ

            - Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường-đảm việc nhà” của đơn vị;

            - Hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương và danh hiệu “ Phụ nữ xuất sắc 5 năm” mỗi loại gồm: Tờ trình đề nghị xét tặng (02 bản); biên bản họp bình xét; tập hợp danh sách trích ngang cá nhân đề nghị (02 bản); tóm tắt thành tích và quá trình công tác của cá nhân (01 bản);

           Nhận được công văn này, đề nghị Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học Vùng, các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện, nộp báo cáo và hồ sơ về Ban Tuyên giáo - Nữ công CĐGDVN (Số 02, Trịnh Hoài Đức, Hà Nội, Fax 04 38433693) trước ngày 10/6/2011 để CĐGDVN xét duyệt và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” và danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc 5 năm” tiêu biểu toàn quốc.

 

           

                                                                                
                                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                   

Nơi nhận:                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;

- Lãnh đạo, các Ban, VP 2 CĐGDVN;

- Lưu VT, Ban TG - NC CĐN                        

                                                                                                  (đã ký)

 

 

                                                                                            Hồ Thị Lam Trà

 

 


TIN NỔI BẬT
Giáo dục Việt Nam tiếp đoàn đại biểu Công đoàn Giáo dục Bungary
 
Nghiệm thu bàn giao nhà công vụ giáo viên tại tỉnh Quảng Ngãi
 
Đoàn cán bộ cấp cao của tổ chức Giáo dục Quốc tế sang thăm và làm việc với Công đoàn Giáo dục Việt Nam
 
Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV, năm 2016, khu vực miền núi phía Bắc - Đậm đà bản sắc các dân tộc
 
Công đoàn ngành Trung ương hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang với hoạt động "Hướng về biên cương Tổ quốc"
 
Tưng bừng “Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV” khu vực 2 tại Thủ đô Hà Nội
 


  Thư viện ảnh  

  Videos  

 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Trao đổi kinh nghiệm    |    Văn bản    |    Liên hệ
Lượt truy cập: 3565419
Online: 33
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc Trang thông tin điện tử Công đoàn Giáo dục Việt Nam


Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@congdoangdvn.org.vn
cdgdvn@moet.edu.vn